Voorwaarden

1. Toepasselijkheid 
1.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst terzake diensten van de academie voor Medezeggenschap BV aan of voor opdrachtgever.
1.2. Onder de avM wordt verstaan: de academie voor Medezeggenschap B.V., ingeschreven bij de KvK 18065173.
1.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de opdrachtgever binnen twee weken na ontvangst van de algemene voorwaarden met de avM in overleg treedt en schriftelijk een afwijkende afspraak wordt overeengekomen.
1.4. De bedingen in deze algemene voorwaarden aangaande verplichtingen en aansprakelijkheid van de avM worden ook gemaakt voor derden, die door of voor de avM in de relatie met de opdrachtgever worden ingezet. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Beperkingen voor de aansprakelijkheid die gerelateerd zijn aan bedragen, gelden voor de totale aansprakelijkheid van de avM en van de door haar ingeschakelde derden tezamen.

2. Overeenkomst
2.1. Alle offertes en aanbiedingen van de avM zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 2 maanden, tenzij anders aangegeven. De avM is slechts aan de aanbiedingen gebonden als de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk wordt bevestigd.
2.2. De prijzen in de aanbiedingen zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis en verblijfkosten, tenzij anders aangegeven.

3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1. De avM zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3.2. Als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de avM het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.3. De opdrachtgever zorgt er voor tijdig alle gegevens aan de avM te verstrekken, die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Als de benodigde gegevens niet tijdig aan de avM zijn verstrekt, mag de avM de uitvoering van de overeenkomst opschorten en / of de extra kosten die uit de vertraging voortvloeien volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening brengen.
3.4. De avM is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan vanwege door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3.5. Als voor de opdracht werkzaamheden worden verricht op een door opdrachtgever gekozen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de avMmedewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4. Trainingsactiviteiten
4.1. De avM verplicht zich voor gereserveerde trainingsdata, trainers beschikbaar te houden. Deze verplichting vervalt wanneer de avM de opdrachtbevestiging niet twee weken voor aanvang van de dienstverlening getekend retour ontvangt.
4.2. De opdrachtgever kan door de avM een geschikte accommodatie laten reserveren voor de uitvoering van de dienstverlening. Opdrachtverstrekking, tussentijdse wijzigingen in accommodatiewensen en betaling van de accommodatiekosten vinden direct en rechtstreeks zonder tussenkomst van de avM plaats door de opdrachtgever aan de betreffende accommodatie.
4.3. De avM is gerechtigd om in geval van verhindering van de gewenste trainer/adviseur een andere geschikte trainer aan te wijzen. In geval vervanging niet mogelijk is, worden in overleg nieuwe data vastgesteld. Eventuele kosten van annulering van de accommodatie komen in dit geval voor rekening van de avM. Andere kosten zijn niet op de avM verhaalbaar.
4.4. De medewerker van de avM volgt de opdrachtgever naar de gewenste uitvoeringslocatie. Als de reistijd vanaf het woonadres van de avMmedewerker naar de uitvoeringslocatie méér dan 1 uur bedraagt, is een ‘voorovernachting’ van de medewerker in of bij de betreffende accommodatie redelijk en billijk. De opdrachtgever wordt hiervan vooraf in kennis gesteld. De kosten van de voorovernachting komen voor rekening van de opdrachtgever.

5. Honorarium
5.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren of dagdelen. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uur c.q. dagdeeltarieven van de avM, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen.
5.2. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
5.3. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
5.4. Als de avM met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, mag de avM toch prijsstijgingen doorberekenen als de avM kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering de tarieven aanmerkelijk zijn gestegen. Bovendien mag de avM het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen werkzaamheden dan wel verwachte hoeveelheid werk op verzoek van de opdrachtgever wordt uitgebreid. De avM mag het honorarium ook verhogen wanneer blijkt dat de hoeveelheid werk bij het sluiten van de overeenkomst zodanig onvoldoende werd ingeschat en zulks niet toerekenbaar is aan de avM dat in redelijkheid niet van de avM mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk afgesproken honorarium.
5.5. De avM zal de opdrachtgever een verhoging, de omvang hiervan en de datum waarop de verhoging van het honorarium of tarief zal ingaan schriftelijk kenbaar maken. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als het honorarium of tarief wordt verhoogd met meer dan 10%. Opdrachtgever dient dit binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving schriftelijk aan de directie van de avM mede te delen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding als de verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een wet.

6. Betaling
6.1. Betaling dient binnen veertien dagen na de factuurdatum plaats te vinden, tenzij schriftelijk andere condities zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
6.2. Indien de avM de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft ontvangen, is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum 1% rente per maand verschuldigd, alsmede een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten te stellen op 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.
6.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van de avM op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

7. Gebreken, klachttermijnen
7.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk aan de directie van de avM te worden gemeld. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de avM in staat is adequaat te reageren.
7.2. Indien een klacht gegrond is, zal de avM de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
7.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is de avM slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 10 (Aansprakelijkheid).

8. Opzegging inzake trainingsactiviteiten
8.1. Bedenktijd: De opdrachtgever voor een trainingsactiviteit heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een trainingsactiviteit binnen 14 dagen na tekening van de bevestiging, de opdracht annuleren. Dit kan kosteloos, tenzij
• tussen datum van ontvangst van de getekende overeenkomst en de datum van de training minder dan 14 dagen liggen, dan wel
• als er op verzoek van de opdrachtgever voor de betreffende training werkzaamheden zijn verricht (zoals een intakegesprek, het opstellen van een cursusprogramma, het reserveren van een accommodatie e.d.).
In dat geval geldt hetgeen vermeld is onder 8.2. De annulering dient schriftelijk (brief, fax, mail) te gebeuren. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst.
8.2. Bij annulering tot acht weken voor aanvang van de betreffende trainingsactiviteit, dan wel als er voor de betreffende training werkzaamheden zijn verricht (zoals een intake, het opstellen van een programma e.d.) worden door de avM € 200, aan administratie en voorbereidingskosten in rekening gebracht. Bij annulering tot vier weken voor de aanvangsdatum is de opdrachtgever verplicht 50% van de trainingskosten te betalen, daarna 100%. Annuleringskosten van de door de avM gereserveerde accommodatie komen volledig voor rekening van de opdrachtgever.
8.3. Bij open inschrijvingscursussen geldt bovendien dat bij absentie van deelnemers waarvoor de avM voor aanvang van de cursus geen annuleringsbericht heeft ontvangen, de opdrachtgever 100% van de cursuskosten verschuldigd is, plus annuleringskosten van de gereserveerde accommodatie. Een vervanger mag te allen tijde de plaats van de cursist innemen.
8.4. De avM zal al het redelijke in het werk stellen om een open inschrijvingscursus doorgang te doen vinden, maar behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname, dan wel ziekte van de trainer of anderszins een training niet door te laten gaan c.q. de training te verzetten.
Open inschrijvingscursussen gaan door als minimaal acht deelnemers zich hebben aangemeld. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt de deelnemer/ opdrachtgever bericht over definitieve doorgang, alsmede de cursusbescheiden.
8.5. De avM is gerechtigd om in geval van verhindering van de beoogde trainer een andere geschikte trainer aan te wijzen. In geval vervanging niet mogelijk is, worden in overleg nieuwe data vastgesteld. Eventuele kosten van annulering van de accommodatie komen voor rekening van de avM. Andere kosten zijn niet op de avM verhaalbaar.

9. Opzegging inzake nietopleidingsactiviteiten
9.1. Beide partijen kunnen de overeenkomst – voor zover het geen opleidingsactiviteit betreft te allen tijde schriftelijk opzeggen. Voor overeenkomsten inzake opleidingsactiviteiten geldt artikel 8 lid 1 t/m 5 van deze algemene voorwaarden.
9.2. Als de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft de avM recht op compensatie vanwege het bezettingsverlies, tenzij de redenen voor de opzegging aan de avM zijn toe te rekenen. Opdrachtgever is verplicht de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden te voldoen.
9.3. Als de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de avM, zal de avM in overleg met opdrachtgever zorgen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de redenen voor de opzegging aan opdrachtgever toe te rekenen zijn. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor de avM extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

10. Aansprakelijkheid
10.1. De avM is alleen en exclusief aansprakelijk voor schade aan personen of goederen bij de opdrachtgever, ontstaan als gevolg van onzorgvuldig handelen door medewerkers van de avM in de uitoefening van werkzaamheden in het kader van de verstrekte opdracht. Aansprakelijkheid van de avM of individuele medewerkers van de avM voor gevolgschade, vermogensschade of andere indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten. Voor schade als gevolg van wanprestatie in de uitvoering van de opdracht is de avM aansprakelijk tot maximaal het bedrag dat voor de uitvoering van de opdracht is overeengekomen.
10.2. Als deelname aan sport of andere outdoor activiteiten deel uitmaakt van de met de avM gesloten overeenkomst, neemt opdrachtgever daaraan deel voor eigen risico. Opdrachtgever dient zelf tevoren te beoordelen of deelname gezien fysieke en conditionele risico’s verantwoord is.

11. Overmacht
11.1. De partij die meent in overmacht te verkeren is verplicht de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
11.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de avM geen invloed kan uitoefenen, zoals arbeidsongeschikheid van haar trainers/adviseurs, algemene vervoersproblemen, stroom en computerstoringen, virussen, brand, diefstal, doch waardoor de avM niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de avM worden daaronder begrepen.
11.3. De avM heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de avM zijn verplichtingen had moeten nakomen.
11.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
11.5. Voorzover de avM ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is de avM gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

12. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

13. Intellectueel eigendom / nietovername personeel
13.1. Het auteursrecht op het lesmateriaal en de overige, bij de training verstrekte, materialen, modules, modellen en/of instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de realisatie van de opdracht, berusten bij en blijven eigendom van de avM.
13.2. De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht en met vermelding van de bron. Openbaarmaking mag alleen na verkregen toestemming van de directie van de avM.
13.3. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede twee jaar na beëindiging daarvan, op geen enkele wijze, medewerkers van de avM of van derden waarop de avM ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, diensten voor zich laten verrichten, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de avMdirectie.
13.4. Bij overtreding van het in dit artikel gestelde, verbeurt de opdrachtgever ten gunste van de avM een boete van € 2.000,00 voor elke gebeurtenis waarbij opdrachtgever in overtreding is of was, ongeacht het recht van de avM om volledige schadevergoeding te vorderen.

14. Registratie
14.1. Opdrachtgever verleent de avM door ondertekening van de overeenkomst ondubbelzinnig toestemming voor automatische bewerking van de door opdrachtgever opgegeven persoonsgegevens. De avM beheert deze persoonsgegevens op de wijze die de wet voorschrijft.
14.2. De persoonsgegevens zal de avM uitsluitend verwerken voor haar eigen marketingactiviteiten en / of commerciële doeleinden, alsmede ten behoeve van marketingactiviteiten en / of commerciele doeleinden van derden die ten behoeve van de avM diensten verrichten dan wel met de avM samenwerken. Opdrachtgever kan tegen de verwerking van diens gegevens ten behoeve van derden met het oog op werving voor commerciële en / of charitatieve doeleinden bij de avM altijd bezwaar maken. In dat geval zal de avM maatregelen treffen om deze vorm van verwerking te beëindigen.
14.3. Op diens verzoek is de avM bereid aan opdrachtgever mede te delen wat zij ten aanzien van opdrachtgever in het bestand heeft opgenomen. Een verzoek om dergelijke informatie kan alleen door opdrachtgever zelf (c.q. haar bestuurder, indien opdrachtgever een rechtspersoon is) worden gedaan en niet door een gevolmachtigde.

15. Toepasselijk recht en geschillen
15.1. Op elke overeenkomst tussen de avM en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
15.2. De rechter in de vestigingsplaats van de avM is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft de avM het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
15.3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

16. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
16.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.
16.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Houten, 30 april 2018

Schuiven naar boven