nieuws archief

 
 

Nieuws uit 2019

 • rol voor OR bij doorstart van organisatie?
 • Onbetaald overwerken, normaalste zaak van de wereld?
 • Controle SZW op werkdruk accountantsbureaus
 • topics voor ondernemingsraden in 2019
 • OR aan de slag bij invoering WNRA - Gaten dichten of verzuipen?
 • winters werk en gezondheidsrisico's

Nieuws uit 2018

 • SER stelt richtbedragen OR-scholing 2019 vast
 • vakantietijd…heerlijk even rust voor de OR?
 • arbo, we hebben alles op orde... toch?
 • ‘geen gezeik, iedereen wat meer gelijk’
 • nieuw in de WOR: met de OR praten over het loon van de baas!
 • ‘handdoekjes leggen’ voor je flexwerkplek
 • college Enschede honoreert verzoek OR onderzoek ambtelijke top
 • Vrije Universiteit Amsterdam: Van hard werken kun je dus wél doodgaan
 • medezeggenschap ook in kleine organisaties meer te zeggen over pensioen
 • vakantietijd! Wat kan uw OR voor u betekenen?
 • meer medewerkers in vaste dienst en gelijke rechten voor payrollers
 • trends van discriminatie volgens onderzoek College voor de Rechten van de Mens
 • conflict OR en Raad van Toezicht ziekenhuis Elkerliek
 • video Arboportaal toont gezondheidsrisico's nachtwerk
 • OR ING zette vragentekens bij salarisverhoging topman
 • nieuwe wetgeving op gebied van privacy: de AVG en rol OR
 • Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en OR
 • Optreden COR Tatasteel wordt beloond
 • ZZP'ers en vrijwilligers ook voldoende vertegenwoordigd door OR?
 • veel bedrijven voldoen nog niet aan nieuwe ARBO-wetgeving
 • Grote ondernemingen verplicht beloningen bestuur te bespreken met OR
 • belangrijkste wijzigingen 2018: wet- en regelgeving OR

Nieuws uit 2017

 • code rood, lekker thuiswerken?
 • herstart nodig Huis voor Klokkenluiders
 • nog steeds verschil beloning mannen en vrouwen
 • klokkenluidersregeling bij veel bedrijven niet op orde
 • Week van de Werkstress en de rol van de OR
 • Ondernemingskamer geeft OR Uniface gelijk, verkoop ingetrokken
 • OR Apple krijgt gelijk van rechter in privacyzaak
 • recht op scholing & richtbedragen 2018 SER
 • let op: boetes bij niet naleven nieuwe Arbowet
 • Rutte III: De gevolgen voor de arbeidsmarkt en OR
 • TNO geeft Arbo-videotips: samenwerking bedrijfsarts en preventiemedewerker
 • SER stelt koerskaart OR ter beschikking
 • pestgedrag op werkvloer vermijden: ministerie helpt
 • onderzoek naar uitgaven COR politie afgerond
 • datalek Autocash; persoonsgegevens op straat
 • geen vragen over gezondheid bij sollicitatie
 • wijziging cao: uitbreiding kraamverlof toch mogelijk
 • boetes van 1,3 miljoen wegens misstanden bij uitzendbureaus
 • principeakkoord nieuwe CAO Gemeenten 2017/2018
 • werkgever leert niet van burn-out medewerkers
 • digitale toolkit voor veranderingen Arbowet
 • OR heeft ook na faillissement invloed
 • VNG en vakbonden bespreken CAO gemeenten
 • wetsvoorstel Asscher over WOR uitgesteld
 • Asscher benadrukt belang scholing OR
 • kwaliteit avM beloond met SCOOR-certificaat
 • 11 uitgangspunten voor goede medezeggenschap
 • einde van hoofddoek op de werkvloer?
 • Dijsselbloem: meer invloed OR bij fusies en overnames
 • aanpak ongewenst gedrag op de werkvloer
 • wetsvoorstel normalisering Ambtenarenwet
 • jongeren met arbeidsbeperking makkelijker aan het werk
 • gevolgen Europese Privacyverordening
 • voorstel Asscher: Recht op onbereikbaarheid
 • wijziging Arbowet 2017

Nieuws uit 2016

 • SER richtbedragen 2017
 • avM nieuwsbrief najaar 2016
 • tien wijzigingen Arbowet 2017
 • laat OR-invloed meegroeien met flexibele schil
 • OR leeft overlegplicht WOR niet na
 • gelijk loon mannen en vrouwen; Initiatiefwet wijziging WOR
 • nieuwe branche-RI&E biedt de OR kansen
 • onduidelijkheid instemmingsrecht preventiemedewerker
 • engelstalig OR-reglement verkrijgbaar bij SER
 • OR krijgt instemmingsrecht - Wetsvoorstel Arbowet naar Tweede Kamer
 • WOR wijzigt door Wet Huis voor klokkenluiders
 • OR krijgt instemmingsrecht bij wijziging pensioenregeling
 • veranderingen in de WW 2016

Nieuws uit 2015

 • Asscher verzuimt medezeggenschapsonderzoek
 • Wet Flexibel Werken in werking op 1 januari 2016
 • driedubbel subsidie arbeidsbeperkten in 2017
 • COR buiten spel bij wanbeleid zorgbedrijf
 • geen ontslag door afspiegelingsafspraak OR
 • reistijd telt soms ook als arbeidstijd
 • vernieuwde Leidraad PVT op website SER
 • hoogste aantal fusies sinds 2007
 • inspectie SZW 2016: naleving cao’s
 • prinsjesdag 2015, maatregelen voor werkgevers
 • OR moet voldoende tijd krijgen voor advies
 • OR Martinair verliest gevecht reorganisatie
 • WWZ verbiedt concurrentiebeding in tijdelijk contract
 • studentenvakbonden teleurgesteld over Wet Versterking Bestuurskracht
 • Nieuwe wetsregels per 1 juli 2015
 • SER publiceert nieuw voorbeeldreglement OR
 • wat kost pesten jouw organisatie?
 • welke kosten mag je aftrekken van de transitievergoeding?
 • onenigheid over medezeggenschap ambtenaren
 • weinig zicht op de gevolgen WWZ
 • de belangrijkste punten uit de WWZ voor u op een rij
 • wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten
 • test de arbeidsrisico’s in het kantoor
 • wijzigingen van de Arbowet voor de OR
 • handtekeningplicht OR-verkiezingen blijft weg
 • LPGGz en andere partijen: "Niet bezuinigen op inspraak jeugdhulp"
 • wijziging Arbowet - positie bedrijfsarts
 • Wet flexibel werken maakt wijziging werktijd mogelijk
 • medezeggenschap leeft niet onder studenten en medewerkers
 • nieuwe ontslagregels 1 juli nu al effect
 • CBP maakt prioriteit van privacy op het werk
 • Schippers en Van Rijn willen omwenteling in bestuur en toezicht zorg
 • recht op second opinion bij bedrijfsarts
 • OR Nederlands Forensisch Instituut slaat alarm
 • COR Amsterdam staat op decentrale medezeggenschap
 • OR buiten spel door flitsfaillissement
 • straks kiest de OR de preventiemedewerker
 • medezeggenschap voor buitenlandse vestiging
 • ruzie in de or, wat nu?
 • OR krijgt adviesrecht topinkomens
 • Einde aan eindeloze tijdelijke contracten
 • OR krijgt zeggenschap over salaris topman
 • OR kan nieuwe pensioenregeling nietig verklaren
 • voor nieuwe arbeidstijden eerst langs de OR
 • OR toch invloed bij arbeidstijden
 • Nieuwe regels voor verlof vragen flexibiliteit
 • werkgever verantwoordelijk voor burn-out

Nieuws uit 2014

 • Oorzaak langdurig verzuim vaak privé
 • Scholingskamer oordeelt over keuzevrijheid OR
 • WKR-wijzigingen per 1 januari 2015
 • minder dan 50 werknemers, PVT wil toch een OR
 • Wijziging vakantie: Rechten van de OR
 • SER doet aanbevelingen OR en geheimhouding
 • Thuiswerken met Wet flexibel werken
 • OR-opleider krijgt eerste SCOOR-certificaat
 • Wijziging wetsvoorstel: Modernisering regelingen verlof en arbeidstijden
 • SER geeft richtbedragen OR-cursussen 2015
 • Werknemer krijgt recht werktijden te wijzigen
 • WOR-wijziging pensioen in wetsvoorstel 2015
 • Vragen bij scholingsonderzoek SER
 • WOR-wijziging pensioen in wetsvoorstel 2015
 • Opnieuw loon doorbetalen na twee jaar ziekte
 • Ontslagbescherming bij ‘onvolwaardige’ OR
 • Werknemer denkt niet over toekomst onderneming
 • Transitievergoeding ook voor langdurig zieke
 • Tips voor OR en bestuurder op SER-website
 • In 2015 minder arbo-inspecties door SZW
 • Ontslag wegens OR-lidmaatschap?
 • Zeven vragen over vier transities in het Sociaal Domein
 • WKR definitief in 2015 volgens Belastingplan
 • Rijk werkt aan één ondernemingsraad
 • De maatregelen uit de Troonrede 2014 op een rij
 • De relatie van de OR en Inspectie SZW
 • Zorg (zieke) werknemers moet kwalitatief beter
 • Uitzonderingen op het opzegverbod bij ziekte
 • OR mogelijk stem bij transitievergoeding
 • stakingsbreking wettelijk verboden
 • helft MKB geen aandacht voor RI&E
 • participatiewet gesteund door Eerste Kamer
 • nieuwe minimumlonen per 1 juli 2014
 • OR krijgt meer zeggenschap over pensioen
 • Eerste Kamer steunt Wet Werk en Zekerheid
 • "werkdrukkompas" hulpmiddel voor aanpak werkdruk
 • compensatieregels verlofdag op feestdag
 • minder zelfstandigheid veroorzaakt meer burn-outklachten
 • preventie werkstress met handreiking PSA
 • Een OR-beleid gebaseerd op achterbanonderzoek
 • OR-leden gebruiken recht op scholing te weinig.
 • Scholingsrecht voor werknemers per 1 juli 2015
 • Enquête CBM over OR-scholingsrecht
 • Kamer zet vraagtekens bij Wet flexibel werken
 • nieuwe regels collectief ontslag na 1 april 2014
 • werkkostenregeling in de belangstelling
 • Deel wet "Werk en zekerheid" gaat in per 1 juli 2014
 • invoering rijksbrede ondernemingsraad
 • NEN "normen-app" houdt uw OR op de hoogte
 • SER adviseert over instemming bij pensioen
 • wees duidelijk over sancties bij drankmisbruik
 • OR moet blik meer naar buiten richten
 • kabinet: OR te betrekken bij topsalarissen
 • ontslagvergoeding wordt transitievergoeding
 • professionalisering OR creëert kloof met achterban
 • sociaal plan OR telt niet altijd mee
 • kamer keurt 'Wet werk en zekerheid' goed
 • nieuwe maatregelen arbocatalogus
 • CNV wil vaste rol OR bij faillissement
 • wet werk en zekerheid aangenomen
 • geheimhoudingsplicht ook ná OR-lidmaatschap
 • SOMz stimuleert onderzoek medezeggenschap
 • wet medezeggenschap op scholen op de schop
 • werknemers claimen schade na ziekte niet
 • inspectie SZW controleert op arbeidsveiligheid
 • zaak Meavita in juni voor de rechter
 • instemmingsrecht OR bij geheim cameratoezicht
 • voorkeur voor jongere toegestaan tot 2016
 • OR ziet flexwerker als bedreiging
 • ‘goede praktijken’ voor tilwerk in verschillende branches
 • onthouden van instemming soms onredelijk
 • hogere nettolonen en hogere werkgeverslasten
 • 3 tips bij adviesrecht OR
 • belangrijke wetswijzigingen 2014 op een rij

Nieuws uit 2013

 • extra aandacht werkstress vanaf 2014
 • checklist: regeling verzuimbegeleiding
 • Tweede Kamer akkoord met Klokkenluidershuis
 • nieuwe maatregelen pensioenakkoord per 2015
 • OR regelt compensatie pensioenpremie
 • mantelzorger kent verlofmogelijkheden niet
 • compensatie pensioenpremie OR
 • avM Facebook online
 • CBM adviseert nieuwe wijziging WOR
 • Bestuur loopt risico wanneer geen OR is ingesteld
 • Kabinet wil regels zorgverlof verruimen
 • 5 tips voor medezeggenschap in familiebedrijven
 • Minder salaris maar betere arbeidsvoorwaarden
 • richtbedrag voor OR-cursus in 2014 bekend
 • meer regelmogelijkheden, minder stress
 • wijs omgaan met werkdruk
 • OR moet ook bij gebrek aan belangstelling volhouden
 • OR Culemborg eist respect
 • OR mag flexwerker niet vergeten
 • SCOORen met medezeggenschap
 • tips: OR en ontslagen
 • interne mobiliteit vraagt aandacht
 • Asscher: opleiding OR hoort niet thuis in CAO
 • Europees parlement eist regels voor reorganisaties
 • leden ondernemingsraad komen tijd tekort voor werk
 • SER past per 1 januari 2013 nieuw systeem or-scholing toe
 • invoering herziene WOR uitgesteld
 • nieuw meldpunt voor ambtelijke klokkenluiders
 • akkoord sociaal beleid Rijk bij reorganisaties