hoe werken wij

 

Medezeggenschap is een veelomvattende en verantwoordelijke activiteit, die er niet zomaar even bij kan worden gedaan. Daarvoor zijn de werkzaamheden vaak te complex en de belangen te groot. Leden van de ondernemingsraad moeten beslagen ten ijs komen en hun mogelijkheden goed weten in te zetten. Het personeel en de organisatie hebben daar alle belang bij.

Organisaties krijgen te maken met veranderende omstandigheden, waarop zij flexibel moeten inspelen. De interne organisatie zal moeten veranderen, met daarbij de werkzaamheden en werkomstandigheden van het personeel; soms met ingrijpende effecten voor de privésituatie van individuele medewerkers. De slaagkans voor de veranderingen hangt in belangrijke mate af van de betrokkenheid en de medewerking van het personeel: de medewerkers zullen veranderingen pas werkelijk ondersteunen als hun belangen op een verantwoorde wijze in de plannen zijn meegenomen en zij ook invloed op de besluitvorming kunnen uitoefenen. Medezeggenschap speelt hierbij een belangrijke rol en is voor zowel het personeel als de organisatie geen overbodige luxe.

Voor zowel het personeel als het management is de OR een belangrijk orgaan. De OR is immers een platform, gekozen door en uit de organisatie, met eigen informatie- en communicatiekanalen. Signalen van het personeel komen ongefilterd via de OR bij het management en vice versa. Door zijn kennis van de uitvoeringspraktijk levert de OR een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan de besluitvorming. Ook kan een OR feilloos aangeven of voor een bepaalde beslissing voldoende draagvlak aanwezig is en welke weerstanden of obstakels er te verwachten zijn. Daarmee wordt de kwaliteit en de effectiviteit van de besluitvorming aanzienlijk verbeterd. Zo levert medezeggenschap een belangrijke bijdrage aan het goed functioneren van de organisatie in zijn geheel.

Ook in groter verband neemt het belang van goed functionerende ondernemingsraden toe. Vakorganisaties en werkgeversorganisaties sluiten akkoorden op hoofdlijnen en laten de invulling op organisatieniveau over aan de OR. Ook de overheid vergroot - middels wetgeving - het takenpakket en verantwoordelijkheidsgebied van de OR. Op steeds meer terreinen wordt de toetsing of een besluit wel of niet ′redelijk en billijk′ en / of maatschappelijk aanvaardbaar is, gedelegeerd aan de OR - met vérstrekkende juridische en maatschappelijke gevolgen.

De ervaren adviseurs van de avM zijn u graag van dienst bij het medezeggenschapswerk.

 

Bezoek de vraagbaak - academie voor Medezeggenschap