Richtbedragen OR-scholing vastgesteld door SER voor 2021

Het richtbedrag dat de SER heeft vastgesteld voor aankomend jaar komt neer op 1.065 euro per dagdeel voor een maatwerkcursus. Dit bedrag is all-in en exclusief BTW. Het richtbedrag voor een cursus op basis van open inschrijving komt per dagdeel per OR-lid op 190 euro uit, net als dit jaar.

De SER stelt jaarlijks de richtbedragen vast op voordracht van de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM). Deze richtbedragen geven een indicatie van wat onder normale omstandigheden redelijke kosten per dagdeel zijn voor scholing en vorming van voldoende kwaliteit. Het is dus geen wettelijke norm, maar een richtlijn, bedoeld om houvast te geven aan ondernemer en ondernemingsraad over de kosten voor te volgen scholing. De richtbedragen worden berekend op basis van de tarieven die in de praktijk worden gehanteerd door opleidingsinstituten met een SCOOR-RMZO certificaat.

De SER geeft geen richtbedrag voor de kosten van de accommodatie voor maatwerkcursussen voor de hele OR, omdat deze kosten sterk uiteen kunnen lopen.

Recht op scholing OR-leden

OR-leden hebben een wettelijk recht op minimaal vijf dagen scholing per jaar (artikel 18, Wet op de ondernemingsraden, WOR). De ondernemer is verplicht de kosten die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de scholing van OR-leden te betalen (artikel 22, WOR).
Ondernemingsraden en ondernemers hebben er allebei baat bij als de OR een deskundige en gelijkwaardige sparringpartner is voor de ondernemer. Het is daarom belangrijk dat OR-leden specifieke opleidingen of trainingen kunnen volgen. Dat zorgt ervoor dat een or meerwaarde heeft voor de organisatie en een goede belangenbehartiger is voor de medewerkers. Bovendien is het belang van scholing tijdens de coronacrisis alleen maar toegenomen.

De OR heeft te maken met ontwikkelingen als flexibilisering, technologische ontwikkelingen en toenemende werkdruk. Dat vraagt veel van OR-en die regelmatig van samenstelling wisselen en zeker van nieuwe leden. Erkende opleiders bereiden de OR(-leden) goed voor op hun rol en zorgen dat de OR een sterke, gelijkwaardiger gesprekspartner is voor de ondernemer en anderen en vooral meerwaarde kan bieden voor de de collega’s en organisatie.

Bron: SER.nl

Schuiven naar boven