MT-lid in OR?

 

"Is het mogelijk dat een persoon van uit het managementteam (mede-directielid) zich kandidaat stelt voor een plaats in een ondernemingsraad? Indien dit niet mogelijk is, welk artikel is van toepassing?"

Iedere werknemer binnen een organisatie mag zich kandidaat stellen voor het lidmaatschap van de OR, mits hij/zij voldoet aan de termijn van het dienstverband zoals die in het OR-reglement is genoemd. De enige persoon die daarvan is uitgesloten, is de bestuurder in de zin van de WOR. Wanneer iemand plaatsvervangend WOR-bestuurder is, dan ligt het niet voor de hand dat hij/zij zich kandidaat stelt, omdat dat tot belangenverstrengeling kan leiden. Wanneer je in een grotere organisatie met een gelaagde medezeggenschapsstructuur werkt (Centrale Ondernemingsraad met per dienst/sector/stadsdeel een eigen OR of een OR met onderdeelscommissies) dan geldt voor de afzonderlijke onderdelen uiteraard hetzelfde. Een directeur van een sector is dus niet verkiesbaar voor het medezeggenschapsorgaan van die sector.

In veel gevallen wordt MT-leden afgeraden zich verkiesbaar te stellen omdat dat mogelijk leidt tot een dubbele-petten verhaal. Formeel kan dit echter niet worden verboden. Er zijn ook voorbeelden waarbij het goed functioneert, maar dat hangt sterk af van de persoon in kwestie en de positie die een ondernemingsraad in de organisatie inneemt.

De WOR zegt overigens dat de bepaling van verkiesbaarheid in het reglement van de OR moet worden geregeld.