Richtbedragen scholing ondernemingsraden 2023

Richtbedragen Scholing OR 2023

Richtbedragen OR-scholing 2023

De SER (Sociaal Economische Raad) heeft de richtbedragen voor OR-cursussen vastgesteld voor 2023. Deze zijn all-in (dus inclusief voorbereiding en nawerk en het uitvoeren van de cursus/training) exclusief BTW. Voor een maatwerkcursus is deze vastgesteld op 1160 euro per dagdeel per OR. Vorig jaar was dit nog 1100 euro. Voor een open inschrijving cursus is dit 190 euro per OR-lid, net als vorig jaar. De richtbedragen zijn gebaseerd op de tarieven van de gecertificeerde opleiders zie; SCOOR-RMZO 

Richtbedragen als indicatie
De SER stelt jaarlijks de richtbedragen vast op voordracht van de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM). Deze richtbedragen geven een indicatie van wat onder normale omstandigheden redelijke kosten per dagdeel zijn voor scholing en vorming van voldoende kwaliteit. Deze is bedoeld als houvast voor ondernemingsraad en de ondernemer/bestuurder als het gaat om de kosten voor scholing. Het is dus een richtlijn.  

Recht op scholing

OR-leden hebben recht op minimaal vijf dagen scholing per jaar (artikel 18 WOR). De ondernemer is verplicht de leden van de OR in werktijd en met behoud van loon de gelegenheid te bieden om scholing te volgen en zorg te dragen voor de kosten hiervan (artikel 22 WOR).

Scholing voor OR is belangrijk
Ondernemingsraden en ondernemers hebben er baat bij als de OR een deskundige en gelijkwaardige sparringpartner is voor de ondernemer. Het is daarom belangrijk dat OR-leden specifieke opleidingen of trainingen kunnen volgen. Dat zorgt ervoor dat een or meerwaarde heeft en een goede belangenbehartiger is voor de medewerkers en meerwaarde kan creëren voor de organisatie.

Bron: SER.nl

Schuiven naar boven