SER past per 1 januari 2013 nieuw systeem or-scholing toe

Begin 2013 treedt een wijziging van het systeem van scholing en vorming van or-leden in werking. De SER gaat er vanuit dat het parlement de wetswijzigingen binnenkort aanvaardt. De voor de wet beoogde datum van inwerkingtreding, 1 januari 2013, wordt echter niet gehaald. De SER vindt het belangrijk dat er duidelijkheid bestaat voor allen die bij de medezeggenschap betrokken zijn, en zal daarom met ingang van 1 januari het nieuwe systeem van scholing en vorming toepassen.

De aangekondigde wijzigingen in het systeem van scholing en vorming van or-leden zijn gebaseerd op het SER-advies ′Toekomst scholing en vorming leden ondernemingsraad′ dat in maart 2011 is vastgesteld. Met ingang van 1 januari 2013 zal de SER geen subsidie meer verlenen aan het GBIO voor bijdragen aan opleidingskosten. Deze regeling is gestopt. In plaats daarvan komen enkele andere maatregelen. Kort samengevat zien deze er als volgt uit.

Werkgever wettelijk verplicht scholing te betalen
De werkgever krijgt in het nieuwe stelsel de wettelijke plicht om de scholing en vorming van leden van ondernemingsraden te betalen. De or kan in beginsel en binnen het redelijke zelf bepalen hoe de dagen die hij nodig acht voor scholing en vorming worden ingevuld.

Richtbedragen en certificering
Om te kunnen zien wat redelijke kosten zijn voor kwalitatief goede cursussen stelt de SER jaarlijks zgn. richtbedragen vast voor or-cursussen. Opleidingsinstituten kunnen van een speciaal daarvoor opgerichte stichting een certificaat ontvangen indien zij aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Geschillen voorleggen aan bedrijfscommissies
Geschillen over de toepassing van het wettelijk scholingsrecht kunnen door ondernemer en/of or worden voorgelegd aan de bedrijfscommissie waaronder de onderneming valt. De bedrijfscommissies stellen daarvoor een speciale scholingskamer in.

Commissie Bevordering Medezeggenschap
In 1 juni 2012 had de SER al een speciale commissie opgericht, de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM), die als algemene taak heeft om de medezeggenschap in ondernemingen te bevorderen. Onderdeel van die taak is het bevorderen van scholing van or-leden. De CBM heeft vrijdag 21 december 2012 een Aanbeveling uitgebracht. Daarin beveelt de CBM onder meer aan om binnen een onderneming overleg te voeren over een scholingsplan, daarbij te kiezen voor een opleidingsinstituut met een certificaat en gebruik te maken van de richtbedragen van de SER. Ook beveelt de CBM aan om geschillen voor te leggen aan de bedrijfscommissie.

Bron: SER 21 december 2012
Schuiven naar boven