compensatieregels verlofdag op feestdag

Werknemers die ouderschaps- of zorgverlof genieten, kunnen de pech hebben dat in een jaar een aantal feestdagen op hun verlofdag vallen. Of zij dan recht hebben op compensatie – in de vorm van een vrije dag of een vergoeding – hangt af van de afspraken die in de cao of het personeelsreglement zijn gemaakt. Alleen als hier afspraken zijn gemaakt over compensatie voor een feestdag tijdens verlof, kan de werknemer hier aanspraak op maken.

Andere regels voor parttimers

Voor werknemers die parttime werken ligt het anders. In 2011 oordeelde de Commissie Gelijke Behandeling) – nu het College voor de Rechten van de Mens – namelijk dat een organisatie verboden onderscheid maakte door parttime werknemers geen vergoeding toe te kennen voor feestdagen die op hun vrije dag vielen. Voor werknemers die verlof opnemen, zou zich hetzelfde probleem kunnen voordoen.

Wilt u voorkomen dat u verboden onderscheid maakt, dan kunt u het jaarurensysteem invoeren. Dit systeem zorgt ervoor dat parttime werknemers naar rato van hun dienstverband per jaar een gelijk aantal uren werken, ongeacht op welke werkdag een feestdag valt. Het jaarurensysteem werkt als volgt: elk jaar bepaalt u het aantal werkdagen van dat jaar. Dit is het totale aantal dagen per jaar minus de weekeinden en de erkende feestdagen die niet in het weekeinde vallen. Dit aantal werkdagen gedeeld door vijf levert het aantal werkweken per jaar op. Dit aantal werkweken vermenigvuldigt u vervolgens weer met de gemiddelde arbeidsduur per werknemer per week. Deze uitkomst is het aantal uren dat een werknemer per jaar moet werken (jaarurenomvang)

Bron: Bestuur Rendement

Schuiven naar boven