de belangrijkste punten uit de WWZ voor u op een rij

Met de Wet werk en zekerheid verandert een aantal maatregelen.
1. De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt.
2. Ontslag wordt sneller, goedkoper en eerlijker.
3. De WW wordt er meer op gericht om mensen weer snel aan het werk te krijgen

Veranderingen per 1 januari 2015
Aanzegtermijn
Een werkgever moet minimaal één maand voor afloop van een tijdelijke contract van zes maanden of langer aan een werknemer laten weten of het contract wel of niet verlengd wordt. Doet hij dit niet, dan heeft de werknemer recht op een vergoeding van één maandsalaris.

Proeftijd
Een werknemer met een tijdelijk contract van maximaal zes maanden krijgt geen proeftijd meer aan het begin van zijn dienstverband.

Nul-urencontract
Nul-urencontracten worden in principe onmogelijk, tenzij de werkgever kan aantonen dat het gaat om werkzaamheden van incidentele aard.

Concurrentiebeding
Werkgevers mogen geen concurrentiebeding meer opnemen in contracten voor bepaalde tijd, tenzij de werkgever kan aantonen dat er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang.

Veranderingen per 1 juli 2015
Ketenbepaling
Werknemers krijgen straks na drie tijdelijke contracten of na twee jaar (nu drie jaar) diensttijd verplicht een vast contract. De ketenbepaling begint momenteel na drie maanden uitdiensttreding opnieuw, maar na 1 juli 2015 wordt dit verlengd naar zes maanden.

Ontslag
Vanaf 1 juli 2015 kan een werknemer alleen nog naar de kantonrechter stappen bij ontslag op grond van disfunctioneren of andere redenen gelegen in de persoon van de werknemer. Ontslag door bedrijfseconomische redenen verloopt vanaf volgend jaar juli altijd via het UWV Werkbedrijf.

Transitievergoeding
Werknemers met een contract van tenminste 24 maanden hebben na ontslag recht op een transitievergoeding met een maximum van 75.000 euro, afhankelijk van de hoogte van het loon en de lengte van hun dienstverband.

Pensioen
Per 1 juli 2015 hoeft u voor werknemers die de pensioengerechtigde/AOW-leeftijd hebben bereikt geen ontslagvergunning van het UWV meer te hebben om het dienstverband te kunnen beëindigen.

Veranderingen per 1 januari 2016
De maximale duur van de WW-uitkering wordt geleidelijk verkort van 38 naar 24 maanden.

Bron: Singel pd

Schuiven naar boven