digitale toolkit voor veranderingen Arbowet

Vanaf 1 juli 2017 verandert de Arbowet en daarmee de voorwaarden voor arbozorg en preventie. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil werkgevers maar ook leden uit de OR en personeelsvertegenwoordiging goed informeren over de wetsbepalingen, en komt daarom met een digitale toolkit.

Tijdens de Week van RI&E (Risico-Inventarisatie- en Evaluatie), waarin Steunpunt RI&E aandacht vraagt voor veilig en gezond werken, lanceert het ministerie van SZW de digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’. Deze toolkit biedt handige factsheets, documenten en animaties over de veranderingen in de Arbowet. Ondernemingsraden die zich goed willen voorbereiden bij de implementatie van de nieuwe wetgeving kunnen dus gebruik van maken van de toolkit.

De voorgestelde wijzigingen van de Arbowet moeten de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroten en de positie van de bedrijfsarts versterken. Concreet gaat het om:

  • OR krijgt instemmingsrecht op de keuze voor de preventiemedewerker en zijn plek in de organisatie;
  • versterking van de positie van de preventiemedewerker en de samenwerking met arbodienstverleners;
  • bedrijfsarts krijgt wettelijk de ruimte voor overleg met de OR;
  • de adviserende rol van de bedrijfsarts wordt concreter;
  • elke werknemer moet bij de bedrijfsarts terechtkunnen voor consultatie;
  • er komen minimumeisen voor het basiscontract met een arbodienst wat ten goede moet komen aan de kwaliteit van de arbodienstverlening;
  • de Inspectie SZW krijgt meer mogelijkheden voor handhaving en toezicht.

Een stevigere rol voor de medezeggenschap
Zonder instemming van de OR kan er geen preventiemedewerker worden aangewezen. Het basiscontract biedt de OR een uitgelezen mogelijkheid om te controleren of de werkgever zich wel aan de afspraken houdt en of er wel voldoende aandacht is voor preventie.

Bron: Ministerie van SZW

Schuiven naar boven