geen ontslag door afspiegelingsafspraak OR

Maakt uw OR een extra afspraak met de bestuurder, bijvoorbeeld over ontslag, dan is het belangrijk dat u die afspraak goed vastlegt. Op een later moment kunt u er dan eenvoudig op teruggrijpen. Op deze manier kan het ontslag van een werknemer worden voorkomen.

In een recente rechtszaak ging het om een verkoopmedewerker met een dienstverband van 32 uur per week die om bedrijfseconomische redenen werd ontslagen. Zij was het daarmee niet eens, omdat de organisatie het afspiegelingsbeginsel niet goed toepaste. De ontslagvolgorde was niet in orde. Een afspraak die de ondernemingsraad met de bestuurder had gemaakt, bleek daarbij een rol te spelen.

Geen nadeel werknemers bij fouten in afspiegeling
Die afspraak was dat als er fouten werden gemaakt bij de afspiegeling, geen van de werknemers daarvan een nadeel mocht ondervinden. Volgens de bestuurder was daarmee ook rekening gehouden, aangezien twee andere verkoopmedewerkers met een contract van 13 uur per week niet alsnog boventallig werden verklaard. De rechter oordeelde echter dat de afspraak met de OR ook gold voor de verkoopmedewerker in kwestie. Ze mocht daarom niet worden ontslagen.

Benut de ondernemingsovereenkomst
De OR en de bestuurder mogen afspraken maken over extra bevoegdheden voor de OR. Deze afspraken legt u vervolgens vast in een ondernemingsovereenkomst (artikel 32 WOR), zodat u er later eenvoudig naar kunt verwijzen. Stelt u een nieuwe ondernemingsovereenkomst op of wijzigt u de huidige, dan moet u een kopie daarvan opsturen naar de bedrijfscommissie.
Rechtbank Noord-Nederland, 17 september 2015, ECLI (verkort): 5019

Bron: OR Rendement

Schuiven naar boven