LPGGz en andere partijen: “Niet bezuinigen op inspraak jeugdhulp”

De decentralisatie van de jeugdhulp mag niet ten koste gaan van de inspraak van jongeren in de jeugdhulp. Dat staat in de notitie Medezeggenschap van kinderen en jongeren en de nieuwe Jeugdwet door het JeugdWelzijnsBeraad, LOC Zeggenschap in Zorg, Defence for Children, Landelijk Platform GGz en Ieder(in).

Jongerenraden in de jeugdhulp (jeugdzorg, jeugd-GGZ, jeugd-LVB) maken zich zorgen over hun positie en vertegenwoordiging in cliëntenraden. Zij willen graag de inspraak die ze nu hebben behouden en verbeteren. Dit lijkt niet altijd mogelijk te zijn door de decentralisatie van de jeugdhulp naar gemeenten en bijkomende bezuinigingen. De bovengenoemde partijen hebben de afgelopen maanden diverse signalen ontvangen van zowel jongeren, organisaties en ondersteuners van cliëntenraden, waaruit blijkt dat inspraak van jongeren niet altijd prioriteit heeft.

In de notitie worden de zorgen uiteen gezet maar ook handvatten geboden om medezeggenschap van jongeren in gemeenten goed te organiseren om zo effectieve zorg voor jongeren te realiseren. De gemeenten worden gevraagd de aanbevelingen over te nemen en te verwerken in hun beleid.

Bron: Landelijk platform GGZ

Schuiven naar boven