nieuw meldpunt voor ambtelijke klokkenluiders

Ambtenaren die vermoeden dat er op hun werk dingen plaatsvinden die niet integer zijn, kunnen hun vermoeden melden via een nieuwe website van de Onderzoeksraad Integriteit Overheid.

De website (http://www.onderzoeksraadintegriteitoverheid.nl)  staat open voor werknemers van het Rijk, politie, defensie, provincies en zelfstandige bestuursorganen. Ook ex-medewerkers die minder dan twee jaar uit dienst zijn, uitzendkrachten en andere flexwerkers kunnen er terecht. 

De Onderzoeksraad Integriteit Overheid onderzoekt vermoedens, brengt advies uit aan de betrokken overheidsinstanties, en informeert de melders over wat er met hun melding is gebeurd. De uitkomsten van een onderzoek met het bijbehorend advies zijn openbaar. Ook de meldingen zelf kunnen niet anoniem plaatsvinden, of het moet om zeer uitzonderlijke zaken gaan. De Onderzoeksraad ziet er, naar eigen zeggen, op toe dat de rechtspositionele bescherming van melders beschermd blijft.

Schuiven naar boven