Nieuwe wetsregels per 1 juli 2015

Per 1 juli 2015 gelden er op het gebied van het arbeidsrecht een hoop nieuwe wettelijke regels. Het gaat om maatregelen die voortvloeien uit de Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden, de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) en de Wet werk en zekerheid (WWZ). Met de nieuwe arbeidsrechtelijke regels die per 1 juli 2015 gelden, krijgt iedereen te maken. Of u nu werkgever, uitzendkracht, vaste werknemer, OR-lid of zelfstandige bent. Het gaat om de volgende maatregelen.

Ketenbepaling, ontslag en scholing (WWZ)

  • Een werknemer heeft na drie tijdelijke contracten of een dienstverband van twee jaar (wat eerder komt) recht op een vast dienstverband. De keten van arbeidsovereenkomsten begint opnieuw na een contractonderbreking van minimaal zes maanden.
  • Het ontslagrecht gaat op de schop. Een belangrijke maatregel is dat de aanleiding voor het ontslag voortaan de ontslagroute bepaalt. Als het gaat om ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid, moet de werkgever naar UWV. Voor alle andere ontslagredenen loopt de route via de kantonrechter. Ontslag met wederzijds goedvinden blijft ook mogelijk.
  • Werknemers hebben recht op een transitievergoeding na een dienstverband van minimaal twee jaar. Let op het overgangsrecht.
  • Een werknemer heeft het recht op scholing die noodzakelijk is voor het uitoefenen van zijn functie. Scholing krijgt ook een grotere rol bij ontslagzaken.
  • Er gelden aangescherpte regels bij het berekenen van de WW-uitkering. Ook wordt na zes maanden in de WW alle arbeid als passend beschouwd.

Kort- en langdurend zorgverlof

  • Een werknemer mag tot 1 juli alleen kort- en langdurend zorgverlof opnemen voor een zieke ouder, partner of (pleeg)kind. Na 1 juli wordt die ‘personenkring’ uitgebreid naar iedereen in de sociale omgeving die zorg nodig heeft en waarbij de werknemer in kwestie de aangewezen persoon is om die zorg te verlenen. Het kan gaan om een broer, maar ook een buurman of huisgenoot.
  • Langdurend zorgverlof is ook te gebruiken voor noodzakelijke zorg bij ziekte en hulpbehoevendheid. Er hoeft geen sprake meer te zijn van een levensbedreigende ziekte.

Uitzendkrachten en Inspectie SZW (WAS)

  • De Belastingdienst kan uw organisatie door een uitbreiding van de ketenaansprakelijkheid aansprakelijk stellen voor het uitbetalen van het correcte loon aan uitzendkrachten en (onder)aannemers.
  • Als uw organisatie zich niet aan de regels van de WAS houdt, kan er een boete op de mat vallen van de Inspectie SZW. Ook mag Inspectie SZW de inspectiegegevens van organisaties die zich niet aan de wet houden openbaar maken. Om wetsovertreders op te sporen, gaat Inspectie SZW meer samenwerken met werkgevers- en werknemersorganisaties.

Bron: OR Rendement

Schuiven naar boven