OR moet blik meer naar buiten richten

Ondernemingsraden zijn nauwelijks zichtbaar tijdens discussies met partijen buiten de eigen organisatie. De or-leden zijn vooral intern bezig. Dat is de conclusie uit een rondetafeldiscussie tijdens het medezeggenschapscongres Zorg en Welzijn.

Ondernemingsraden zijn volgens de deelnemers meer dan voorheen betrokken bij strategische keuzes, maar vergeten daarbij dat het krachtenveld groter is dan de instelling zelf: ook gemeenten, andere or's en sociale partners spelen een rol.

De deelnemers constateerden verder dat de 'externe' sleutelfiguren zich nauwelijks rekenschap geven van de ondernemingsraad als de vertegenwoordiger van de professionals en belangrijke aanjager van het gesprek over de transitie in de organisatie. Gemeenten zouden in de basisvoorwaarden voor aanbesteding of contractering moeten opnemen dat inschrijvende partijen moeten voldoen aan de Wet op de ondernemingsraden.

Bron: OR informatie

Schuiven naar boven