SER geeft richtbedragen OR-cursussen 2015

De SER heeft de richtbedragen voor OR-cursussen voor 2015 vastgesteld. Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad is gesteld op 940 euro per dagdeel per OR per trainer (was in 2014: 1.010 euro). Het richtbedrag voor OR-cursussen met een open inschrijving is 185 euro per dagdeel per individueel OR-lid (was in 2014: 180 euro). De bedragen zijn exclusief BTW. Een maatwerkcursus is een algemeen vormende cursus van één of enkele dagen voor de gehele OR. Een open-inschrijvingcursus is een cursus met een vast programma, waar een OR-lid individueel aan kan deelnemen.

Richtsnoer
De SER stelt jaarlijks de richtbedragen vast op voordracht van zijn Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM). Deze richtbedragen geven een indicatie van wat onder normale omstandigheden redelijke kosten per dagdeel zijn voor scholing en vorming van voldoende kwaliteit. Het is dus geen wettelijke norm, maar een richtsnoer, bedoeld om houvast te geven aan ondernemer en OR in hun overleg over te volgen cursussen en de daaruit voortvloeiende kosten. De richtbedragen worden berekend op basis van de tarieven die in de praktijk gehanteerd worden door de erkende opleidingsinstituten op het gebied van medezeggenschap.

Recht op scholing
OR-leden hebben een wettelijk recht op scholing. De werkgever is verplicht de leden van de OR gedurende een minimum aantal dagen per jaar, in werktijd en met behoud van loon, de gelegenheid te bieden de scholing en vorming te ontvangen die zij voor de vervulling van hun taak nodig oordelen. Het aantal dagen wordt door de ondernemer en OR in gezamenlijk overleg vastgesteld. De ondernemer is verplicht de kosten die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de scholing en vorming van OR-leden te betalen. De CBM heeft in december 2012 een aanbeveling uitgebracht waarin zij het belang van scholing onderstreept en aanbeveelt om die scholing te volgen bij een door de Stichting SCOOR gecertificeerd scholingsinstituut. Dit jaar zullen naar verwachting de eerste certificaten worden uitgereikt. Op het moment geldt een overgangsregeling voor instituten met een erkenning.

Bron: SER

Schuiven naar boven