SOMz stimuleert onderzoek medezeggenschap

Kortgeleden is de Stichting Onderzoek Medezeggenschap (SOMz) opgericht. De SOMz is een onafhankelijke stichting die tot doel heeft onderzoek naar de ontwikkeling van de medezeggenschap te stimuleren. De stichting neemt hiermee een taak over van het GBIO dat werd opgeheven op 31 december 2013.

Veel taken van het GBIO werden overgenomen door de Commissie Bevordering Medezeggenschap. De onderzoekstaak bleef daarbij liggen, maar wordt nu opgepakt door de SOMz. De stichting hoopt de ontwikkeling van medezeggenschap te bevorderen door onderzoekers te begeleiden bij hun onderzoek binnen de medezeggenschap. Zo wil de SOMz onderzoekers en hun begeleiders (professoren) voorzien van relevante input voor de inhoud van onderzoek. De stichting verricht zelf geen onderzoek, maar treedt faciliterend op.

Op 4 februari kwam de onderzoekskring voor het eerst bijeen. Er lijkt vooral animo en interesse te bestaan bij onderzoekers voor de volgende vier thema’s.
• Het monitoren van de ontwikkeling van de medezeggenschap (“breed nalevingsonderzoek”).
• Onderzoek naar de mogelijkheden van effectieve medezeggenschap in internationaal verband en binnen internationale concerns.
• Onderzoek naar versterking van directe participatie en de connectie hiervan met het vertegenwoordigend overleg (lees de OR).
• Onderzoek naar nieuwe vormen van medezeggenschap, hun waarde voor het versterken van het animo voor het (OR-)lidmaatschap en de effecten op de besluitvorming in de onderneming.

Thema’s die wel van belang zijn, maar waar niet of minder belangstelling voor lijkt te bestaan bij onderzoekers zijn de volgende.
• Onderzoek naar verbetering van de effectiviteit van de OR in het samenspel met de bestuurder: wat kan de ondernemingsbestuurder doen om van de OR een betere tegenspeler te maken?
• Onderzoek naar verbetering van het netwerk aan contacten van de OR binnen de onderneming.
• Onderzoek naar de ontwikkeling van de arbeidsverhoudingen op ondernemingsniveau, waarbij de relatie OR – vakbond hernieuwd aandacht krijgt.

Bron: SOMz.nl
 

Schuiven naar boven