wet medezeggenschap op scholen op de schop

De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) gaat onder het mes als het aan de Algemene Onderwijsbond (AOb), de stichting Onderwijsgeschillen en de minister van Onderwijs ligt. Zo moeten medezeggenschapsraden (MR) op scholen meer gelijke rechten krijgen zoals OR’en die hebben op basis van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). De uitbreiding van de bevoegdheden richt zich op juridische ondersteuning, het instemmingsrecht en scholing.

Staatssecretaris Dekker van het ministerie van Onderwijs bereidt de wijziging op de WMS voor. Vorig jaar nam de Tweede Kamer al een motie aan om de WMS te wijzigen. Aan die motie wordt nu vervolg gegeven. Zo moeten medezeggenschapsraden recht krijgen op juridische ondersteuning zonder daarbij toestemming nodig te hebben van het bestuur. Ook kan de MR een instemmingsplichtig besluit van het bestuur straks nietig verklaren als het bestuur niet om instemming heeft gevraagd of de MR niet heeft ingestemd met het besluit.

Medezeggenschapsraad krijgt meer vrijheid bij scholing
Naast het recht op een advocaat en uitbreiding van het instemmingsrecht krijgen MR’en meer vrijheid bij scholing. Onderdeel van het voorstel van wijziging van de WMS is namelijk het rechtstreeks toekennen van het scholingsbudget aan de MR. Daardoor hoeft de MR straks geen toestemming meer te vragen aan het bestuur om zich te laten bijscholen. De MR moet dan alleen het bestuur op de hoogte brengen van de scholingswensen. Het bestuur kan dan alleen bezwaar maken als het de kosten te hoog vindt.

De huidige WMS schiet tekort voor medezeggenschapsraden
In de praktijk kampen MR’en nu met een aantal belemmeringen op basis van de WMS. Zo kan de MR alleen terecht bij de Ondernemingskamer als het bestuur zich niet aan de wet houdt. Over de kosten van een advocaat moet de raad dan ook eerst nog onderhandelen met het bestuur. Als dat bestuur een besluit neemt en daarbij de MR buiten spel zet, staat die MR machteloos. Er is namelijk geen snelle procedure om dit soort besluiten een halt toe te roepen. Ook krijgen veel raden nu nul op het rekest als zij een scholingsverzoek indienen bij het bestuur. De wijzigingsplannen moeten daarin verandering brengen.

Ingang nieuwe WMS
Wanneer de wijzigingen van de WMS precies worden doorgevoerd, is nog niet duidelijk. Het ministerie van Onderwijs werkt op dit moment aan een wetsvoorstel. De Algemene Onderwijsbond verwacht dat dit niet meer dan enkele maanden zal duren.
 

Bron: OR Rendement

Schuiven naar boven