Uitzonderingen op het opzegverbod bij ziekte

Zieke werknemers mogen in de eerste twee jaren van hun ziekte in principe niet ontslagen worden. Er geldt in die periode namelijk een opzegverbod. In bepaalde gevallen is ontslag in de eerste twee jaren van arbeidsongeschiktheid echter toch mogelijk.

Werknemers genieten in de eerste twee jaar van hun ziekte extra ontslagbescherming. Vanwege het opzegverbod tijdens ziekte mag een werkgever de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer in die periode in principe niet opzeggen.

Ontslaan tijdens ziekte soms toch mogelijk
In de volgende situaties is het ondanks het opzegverbod bij ziekte toch mogelijk om een zieke werknemer te ontslaan:
• als de werknemer schriftelijk instemt met zijn ontslag (beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden);
• als de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afloopt (van rechtswege);
• als de werknemer nog in de proeftijd zit;
• als de werknemer ontslag krijgt op staande voet (bijvoorbeeld omdat hij wel bij een andere werkgever werkt);
• bij faillissement;
• bij beëindiging van de werkzaamheden van de organisatie, of van het onderdeel van de organisatie waarin de werknemer hoofdzakelijk werkzaam is.
• als de werknemer ziek wordt nadat UWV de ontslagaanvraag van de werkgever heeft ontvangen;
• als de werknemer niet of onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie.

Verlies van recht op Ziektewetuitkering
Voor een zieke werknemer is het meestal niet verstandig om akkoord te gaan met ontslag tijdens ziekte, omdat hij hierdoor zijn recht op een Ziektewetuitkering kan verliezen. Als de werknemer niet zou hebben ingestemd met zijn ontslag, zou hij namelijk nog loon van zijn werkgever hebben ontvangen en zou UWV niet voor de uitkering opdraaien.

Na twee jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid is het opzegverbod niet meer geldig en kan de arbeidsovereenkomst met de werknemer normaal gesproken wel worden beëindigd. Alleen als de werkgever in de eerste twee ziektejaren onvoldoende moeite heeft gedaan voor de re-integratie van de zieke werknemer, kan UWV besluiten om hem een loonsanctie op te leggen voor maximaal één jaar. Dat betekent dat de werkgever ná de twee jaar ziekte het loon van de werknemer nog maximaal één jaar extra moet doorbetalen. Het wettelijke opzegverbod bij ziekte blijft in die periode gelden.

Bron: Arbo rendement
 

Schuiven naar boven