vakantietijd…heerlijk even rust voor de OR?

Het komt nog regelmatig voor. Aan het begin van de vakantieperiode meldt de bestuurder dat hij dringend een besluit moet nemen waarbij hij het advies of de instemming van de OR nodig heeft. Maar wat als bijna de hele ondernemingsraad al op vakantie is?

De WOR (Wet op de ondernemingsraden) legt geen beperkingen op over het moment dat de bestuurder een advies of instemmingsaanvraag bij de OR voorlegt, dus dat kan ook tijdens de vakantieperiode. De wetgever heeft wel enige condities ingebouwd die de OR beschermen tegen de druk die de achtergebleven OR-leden dan zouden kunnen ervaren.

  • De OR dient ‘in de gelegenheid’ te worden gesteld om (artikel 25 lid 1) advies uit te brengen. Tijdens vakantieperiodes, is vaak niet het benodigde quorum (meerderheid van leden in de OR) aanwezig. De OR kan dan geen rechtsgeldige beslissingen nemen.
  • De OR dient minimaal één keer tijdens de overlegvergadering te worden ingelicht waarbij het voorgenomen besluit besproken wordt. (artikel 25 lid 4 en 27 lid 2). Ook hier geldt dat het quorum aanwezig moet zijn. Vaak zie je dat de toelichting nog vlak vóór de vakantieperiode wordt gegeven. Als de bestuurder een instemming plichtige besluit wil invoeren zonder instemming van de OR wordt het lastiger. Tijd gaat een rol spelen. De OR kan dan nietigheid in roepen maar zal dit wel binnen een maand moeten doen. Goed opletten dus!

Maar er kan natuurlijk een situatie ontstaan waarbij er urgentie is voor de bestuurder om een besluit te nemen. In een dergelijk geval is de druk op de OR groot om op korte termijn een uitspraak te doen. De bestuurder heeft dan wel iets uit te leggen en de vraag is of hij deze urgentie niet heeft kunnen voorzien? De ondernemer zal in een dergelijke situatie de consequenties van  deze tijdsdruk voor zijn rekening moeten nemen en er voor moeten zorgen dat de OR ook tijdens een vakantie met elkaar kan overleggen. Daar zijn tegenwoordig ook goede communicatiemogelijkheden voor, maar het lijkt me redelijk dat de rekening van het onderbreken van de vakantie voor rekening van de organisatie komen.

Redenen genoeg om van te voren een goede planning te maken voor zowel de bestuurder als de OR. Werk bijvoorbeeld met een jaarplanning en laat je niet verrassen tijdens je vakantieperiode want dat is toch de tijd voor rust? ..of niet?

 

Schuiven naar boven