video Arboportaal toont gezondheidsrisico’s nachtwerk

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de gezondheidsraad een onderzoek uitgevoerd naar nachtwerk en de risico’s voor de gezondheid, oktober 2017. Deze week (op de dag van de slaap) bracht het Arboportaal een video uit over gezond en veilig werken in de nacht.

Uit het rapport van de gezondheidsraad komt naar voren dat op de lange termijn risico’s voor de gezondheid zich voordoen als diabetes en hart- en vaatziekten. Daarnaast kunnen slaperigheid, concentratiestoornissen en stress een rol spelen. Het gaat om 1,3 miljoen mensen die soms of regelmatig ‘s nachts werken.

De risico’s kunnen worden beperkt of zelfs opgelost als deze worden herkend en onderkend door de werknemers en werkgevers en maatregelingen worden getroffen. Te denken valt aan genoeg rust, gezonde levensstijl en een goede voorbereiding van de nachtdiensten.

Klik hier voor de video op Arboportaal

Rol OR
De ondernemingsraad heeft de plicht op te waken voor goede arbeidsomstandigheden (art. 28) en doet er goed aan dit thema nader te bespreken en onder de loep te nemen als er sprake is van nachtwerk.
Verder heeft de OR instemmingsrecht op het plan van aanpak van de risico -inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en kan de OR erop aandringen dat er acties worden opgenomen in het plan van aanpak om de negatieve effecten van nachtwerk aan te pakken.

Bron: Arboportaal
 

Schuiven naar boven