weinig zicht op de gevolgen WWZ

De kranten staan er vol mee: de Wet Werk en Zekerheid verandert het ontslagrecht ingrijpend, net als de regels voor contracten voor bepaalde tijd en andere flexibele arbeidsvormen. Werkenden zijn, zo blijkt uit onderzoek van Randstad, slecht op de hoogte van de consequenties hiervan.

Een van de opvallendste zaken die naar voren komt uit het onderzoek, is dat maar een kwart van werkend Nederland weet wat de gevolgen van de wijzigingen betekenen voor hun werksituatie. Verder is werkend Nederland weinig positief over de WWZ. Ruim twee derde (67 procent) denkt dat de kans op een vast contract kleiner is geworden door deze nieuwe wet. Ook gelooft bijna driekwart (73 procent) dat door de nieuwe wet de kans op ontslag groter wordt. Circa twee derde van de werkenden geeft aan dat zij verwachten dat de overheid hen  informeert over deze nieuwe wet. Verder verwacht 45 procent dat de werkgever hen hierover inlicht.

Rol voor de OR?
De gevolgen uit de WWZ zijn aanzienlijk en het is van belang dat werkgevers en werknemers goed op de hoogte zijn van deze wetgeving. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen vind u onderaan dit artikel.
Een paar belangrijke veranderingen ten gevolge van de WWZ voor de ondernemingsraad zijn bijvoorbeeld; verandering van de ketenbepaling, de invoering van de transitievergoeding en een wettelijk scholingsrecht voor werknemers.
Het blijkt dus dat veel werknemers hier niet van op de hoogte zijn. Hierin zou de OR een rol kunnen spelen door actief de achterban te informeren en/of de werkgever aan te sporen dit te doen. De OR moet verder alert zijn op de wijzigingen die voortvloeien uit de WWZ die bijvoorbeeld gevolgen hebben voor het opleidings- en of aannamebeleid (instemming plichtig).

Bron: Randstad
 

Schuiven naar boven