Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en OR

De Wnra gaat in op 1 januari 2020 en regelt onder andere dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. De invoering past bij de ontwikkelingen die al langer aan de gang zijn om overheid meer marktconform te laten werken. Een van de eerste stappen daartoe is bijvoorbeeld de invoering van ondernemingsraden bij gemeenten in 1995. De eerste kamer heeft op 8 november 2016 ingestemd met dit wetsvoorstel.

Belangrijkste wijzigingen
Beroep en bezwarenprocedure: Als gevolg van de Wnra zal het bestuursrecht plaatsmaken voor het civiele recht. Het private arbeidsrecht gaat straks ook voor ambtenaren gelden. Dit zal gevolgen hebben voor ontslagprocedure, en bijvoorbeeld sancties bij arbeidsongeschiktheid.

Rechtspositie ambtenaar: De ambtenaar heeft nu nog een eenzijdige aanstelling en door het privaatrecht zal deze dus worden omgezet in een arbeidsovereenkomst.

Cao-recht zal van toepassing worden: de rechtspositieregelingen zullen worden omgezet in Cao’s wat gevolgen zal hebben voor het proces van onderhandelingen.

Voor wie geldt de Wnra?
De nieuwe wet geldt voor de meeste ambtenaren. Medewerkers van overheidswerkgevers die nu al een arbeidsovereenkomst hebben, komen erbij. Dit zijn medewerkers van: De Nederlandsche Bank; Sociale Verzekeringsbank en het UWV.

Enkele groepen vallen juist niet onder de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Dit zijn onder andere: medewerkers van politie en defensie; rechters en officieren van justitie; politieke ambtsdragers, zoals Kamerleden, burgemeesters en wethouders.

Gevolgen voor Ondernemingsraad en vakbond (GO)
Er zullen met de Wnra op een aantal gebieden wijzigingen komen waarop bevoegdheden van de OR van toepassing zijn. Zo zal het ontslagbeleid en mogelijk personeelsbeoordeling (artikel 27 lid 1 e en g van de WOR) natuurlijk gewijzigd gaan worden.

Door de wijziging van rechtspositie zal het aanstellingsbeleid eveneens wijzigen waarop de OR instemming heeft (artikel 27 lid 1 e WOR).

Mogelijk zal ook het opleidingsbeleid (artikel 27 1 f WOR) wijzigen aangezien er t.a.v. de Wnra behoorlijk geïnvesteerd zal moeten gaan worden in kennis (bij management, P&O, HR en OR).

Bij de overheid heeft de vakbond een tussenlaag georganiseerd (GO georganiseerd overleg) die naast de OR onderhandelt over de primaire arbeidsvoorwaarden (bezoldiging, sociaal statuut, sociaal plan, etc.). In wetgeving is nu nog bepaald dat er altijd bij verandering van arbeidsvoorwaarden (in rechtspositieregelingen) overlegd moet worden met het GO; het overeenstemmingsbeginsel. Dit geldt niet meer vanaf 1 januari 2020 en zal de rol van de vakbond dus veranderen en de relatie met de OR dus ook.

Bron: Rijksoverheid

Schuiven naar boven