1,7 Miljoen mensen zonder vakantiegeld in 2021?

Geen vakantie (geld)

CNV heeft onlangs onderzoek gedaan naar de uitbetaling van vakantiegeld. Hieruit blijkt dat 1 op de 5 werknemers geen vakantiegeld krijgt. Dit zou een enorme stijging betekenen in vergelijking met vorig jaar.

Onderzoek

Er zijn 3500 werknemers ondervraagd door het onderzoeksbureau van Maurice de Hond.  Uit het CNV-onderzoek (pdf) blijkt dat 19 % van de ondervraagden geen vakantiegeld krijgen en dat zou dan neerkomen op 1,7 miljoen werknemers. In 2020 was dit nog 8%. Deze sectoren scoren het hoogst: evenementen (70%), toerisme en horeca (25%), ICT (21%) en retail (19%).

Wettelijk recht

Werknemers hebben op grond van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) jaarlijks recht op vakantiebijslag. Deze bedraagt minimaal 8% van het brutojaarloon en moet minimaal een keer per jaar worden uitbetaald.

Vakantiegeld wordt berekend over het loon dat is verdiend in het afgelopen jaar (bijvoorbeeld van mei tot mei). Andere betalingen, zoals winstuitkering en eindejaarsuitkering, tellen niet mee voor de berekening van vakantiegeld. Als iemand ziek is, loopt de opbouw van vakantiegeld door. Sinds 2018 moet de werkgever voor overwerk ook gemiddeld het minimumloon betalen. Dit betekent dat hij ook vakantiegeld over deze extra uren moet betalen. Vakantiegeld wordt berekend over de volle waarde van de overuren (dus ook over de eventuele overwerktoeslag).

Ondernemingsraad

De OR moet bewaken dat de werkgever zich in ieder geval zal houden aan de afspraken uit de cao, arbeidsvoorwaarden regeling en wettelijke bepalingen. In artikel 28 van de WOR staat dit beschreven. Natuurlijk is de OR er ook voor het goed functioneren van de organisatie en zal er goed overleg plaats moeten vinden tussen de OR, de bestuurder en HR als de organisatie in de problemen komt door het uit moeten betalen van het vakantiegeld. Er zijn voorbeelden van bedrijven die kiezen voor een spreiding van het vakantiegeld over het jaar zodat er nog wat extra kredietruimte blijft. Uiteraard zijn er ook nog andere alternatieven te bedenken en zullen de OR en werkgever hierover goed moeten communiceren met de collega’s. Het valt toch lastig uit te leggen als werknemers geen vakantiegeld krijgen terwijl de organisatie wel gebruik maakt van overheidssteun als de NOW bijvoorbeeld. Vakantiegeld is en blijft onderdeel van het salaris. In principe moet de werkgever zich houden aan het uitbetalen van vakantiegeld of de individuele medewerker moet schriftelijk anders instemmen.

Bron: cnv.nl

Schuiven naar boven