Belangrijke ARBO aspecten voor de toekomst: Arbovisie 2040

ARBO visie 2040: Aanknopingspunten voor ondernemingsraad

In de Arbovisie 2040!: de hoofdlijnen (pdf) worden zeven hoofdlijnen voor het verbeteren van de veiligheid en gezondheid van werkenden genoemd voor de toekomst en is opgesteld door het Ministerie van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Er staan aanknopingspunten in die voor de OR van belang zijn. De OR heeft conform artikel 28 van de WOR (Wet op de ondernemingsraden) de taak om te bevorderen dat de werkgever zorgt voor goede- en veilige arbeidsomstandigheden.

Het doel van dit beleid is om ervoor te zorgen dat Nederlanders zo gezond en veilig mogelijk kunnen blijven werken in een arbeidsmarkt die steeds in beweging is. Bij het opstellen van de Arbovisie 2040 is een dialoog gevoerd met zoveel mogelijk belanghebbenden, organisaties en andere betrokkenen. Op basis van bijeenkomsten, de gesprekken met de stakeholders, de position papers en een analyse van cijfers en recente ontwikkelingen zijn de volgende zeven hoofdlijnen geformuleerd voor het verbeteren van de veiligheid en gezondheid van werkenden:

1. Meer focus op preventie

2. Meer mogelijkheden voor eigen regie voor werkenden

3. Structureel aandacht voor de factor arbeid in de reguliere zorg

4. Een verbetering in de naleving van de wet- en regelgeving

5. Een flexibel en adaptief arbostelsel en arbobeleid

6. Een verbeterde kennisinfrastructuur en implementatie van kennis in de praktijk

7. Een passende en effectieve verantwoordelijkheidsverdeling Deze hoofdlijnen geven de richting aan voor de komende jaren. Zij worden verder uitgewerkt in een Beleidsagenda 2022-2025.

Bron: Arboportaal.nl

Schuiven naar boven