Meten van integriteit kan nu met de integriteitsmeter. Iets voor de OR?

Integriteit meten.. iets voor de OR?

Het Huis voor Klokkenluiders heeft een vragenlijst ontwikkeld waarmee het integriteitsbeleid van een organisatie onder de loep wordt genomen. Dit kan met de IntegriteitsWijzer. Na invullen van de vragenlijst volgt ook een rapportage met aanbevelingen en uitleg.

De IntegriteitsWijzer is een tool die geschikt is voor grotere organisaties en die snel inzicht verschaft in de mate waarin het integriteitsbeleid van de organisatie op orde is en hoe dit kan worden geoptimaliseerd. De IntegriteitsWijzer bestaat uit een online vragenlijst van 35 vragen onderverdeeld in 7 thema’s:

 1. Leiderschap & strategie
 2. Waarden & normen
 3. Regels & procedures
 4. Personeel & cultuur
 5. Melding & handhaving
 6. Communicatie & verantwoording
 7. Planning en coördinatie & borging

Na het invullen van de vragenlijst kunt u de resultaten teruglezen in een beknopte rapportage, die bestaat uit vijf onderdelen:

 1. de overall score van het integriteitsbeleid
 2. de score op zeven integriteitsthema’s
 3. de mate van onzekerheid uitgedrukt in het aantal antwoorden ‘weet niet’
 4. de score uitgedrukt in drie control-typen
 5. de score op een aantal (minimaal) noodzakelijk geachte integriteitsmaatregelen

Voorafgaand aan de presentatie van de resultaten op de vijf onderdelen, worden deze onderdelen eerst telkens inhoudelijk geïntroduceerd en toegelicht. De rapportage kan aanleiding geven voor reflectie, nader onderzoek, of kan dienen ter inspiratie voor het doorvoeren van verbeteringen.

Rol ondernemingsraad bij integriteitsbeleid

De OR heeft de taak om te waken voor goede arbeidsomstandigheden en gelijke behandeling. Dit staat omschreven in artikel 28 van de WOR. Om te weten hoe het met integriteit is gesteld zal de OR een initiatiefvoorstel (conform artikel 23 lid 3) kunnen doen om deze eens te meten. Want meten is weten. Wellicht kan de OR deze tool ook zelf gebruiken als meetinstrument en deze door een breed vertegenwoordigde groep laten invullen.

Hieruit volgen mogelijk acties als het wijzigen van de regeling vermoeden misstand, integriteit bij werving en selectie of ontslag of ander integriteitsbeleid. Bij wijzigingen van integriteitsbeleid heeft de OR instemmingsrecht: artikel 27 1 m (procedure wijziging vermelden vermoeden misstand) en artikel 27 1 j (regeling op gebied van behandeling van klachten).

Bron: www.integriteitswijzer.nl

Schuiven naar boven