jongeren met arbeidsbeperking makkelijker aan het werk

Per 1 januari 2017 zijn de Participatiewet en Wet banenafspraak vereenvoudigd. Zo kunnen leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs worden opgenomen in het doelgroepregister zonder beoordeling door het UWV.

Het doelgroepregister is een landelijk register waarin alle mensen staan die vallen onder de banenafspraak. UWV beheert dit register. Een werkgever weet zo direct dat een werknemer volgens de banenafspraak in dienst genomen kan worden.

Ook kan loonkostensubsidie worden aangevraagd voor jongeren die nu al in dienst zijn, maar die vanwege hun beperkingen niet het minimumloon kunnen verdienen. Verder is er een forfaitaire loonkostensubsidie van 50 procent van het wettelijk minimumloon in de eerste 6 maanden van het dienstverband. Met ingang van 1 februari 2017 kunnen gemeenten eveneens loonkostensubsidie inzetten voor schoolverlaters afkomstig uit het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs of de entreeopleiding MBO.

De ondernemingsraad kan dit onderwerp bespreken met zijn bestuurder conform artikel 28 van de Wet op de ondernemingsraden lid 3: De ondernemingsraad waakt in het algemeen tegen discriminatie in de onderneming en bevordert in het bijzonder de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en de inschakeling van gehandicapten en minderheden in de onderneming.

 

Deze wijzigingen kunnen een aanleiding zijn om participatie binnen de organisatie te bespreken tijdens de overlegvergadering.

Bron: Ondernemersplein

Schuiven naar boven