Meer evenwicht tussen mannen en vrouwen en rol voor ondernemingsraad

Gelijkheid tussen mannen en vrouwen: Wet evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen

Op 1 januari 2022 is de Wet evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen in werking getreden. De wet is er gekomen op advies van de SER om te zorgen voor meer diversiteit in de (sub)top van organisaties. De OR kan hierbij ook een belangrijke rol spelen en heeft zelfs de taak conform artikel 28 van de WOR om te waken voor discriminatie en gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen.

De diversiteitswet bestaat uit de volgende drie regelingen:

  1. Diversiteitsquotum bij benoeming van een lid van de RvC van beursvennootschappen: Voor RvC’s van beursgenoteerde bedrijven geldt een diversiteitsquotum van ten minste een derde man en een derde vrouw. Bij een benoeming die de verdeling niet evenwichtiger maakt blijft de vacature open.
  2. Streefcijfers bestuur, RvC en subtop en plan van aanpak door ‘grote’ (beurs)vennootschap: Grote (beurs)vennootschappen moeten ambitieuze en passende doelen in de vorm van een streefcijfer vaststellen om de diversiteit te bevorderen. Het zal dan gaan om diversiteit in de Raad van Commissarissen, het bestuur en de subtop. Wie de subtop is bepaald de organisatie zelf, maar zal gaan om leidinggevende functies in de managementstructuur.
  3. “Grote” (beurs)vennootschap rapporteren met bestuur verslag een de SER:  De ‘grote’ (beurs)vennootschap dient jaarlijks aan de SER te rapporteren over het aantal mannen en vrouwen dat aan het eind van het boekjaar onderdeel is van het bestuur, de RvC en de subtop. Deze cijfers worden in een digitaal portaal verwerkt dat door de SER is ontwikkeld (SER-diversiteitsportaal). De SER zal deze rapportages jaarlijks openbaar maken. Hierdoor kunnen vennootschappen transparant met elkaar worden vergeleken.

Stappenplan voor ondernemingsraad van de SER

De SER heeft een stappenplan ontwikkeld om met genderdiversiteit aan de slag te gaan en is een nuttig hulpmiddel. Het gaat om de volgende stappen :

  1. Inventariseer de huidige man-vrouw verhouding.
  2. Stel streefcijfers op.
  3. Maak een plan van aanpak.
  4. Rapporteer via het SER diversiteitsportaal.

De OR heeft verder instemmingsrecht als het gaat om het eventueel aanpassen van het aanstellingsbeleid en kan altijd gebruik maken van het overlegrecht (artikel 23 WOR) om te bespreken hoe de bestuurder en rest van de organisatie hiermee aan de slag gaat.

De wet wordt na vijf jaar geëvalueerd en in 2030 vervallen de streefcijferregeling en het ingroeiquotum.

Bron: Ser.nl

Schuiven naar boven