Krapte op de arbeidsmarkt en rol ondernemingsraad

krapte arbeidsmarkt en rol OR

Uit de laatste cijfers van CBS blijkt dat er per 100 werklozen zo’n 133 vacatures openstaan. En uit onderzoek van werkgeversorganisatie AWVN en UWV blijkt ook dat de krapte zijn piek nog niet heeft bereikt. Veel werkgevers en werknemers ondervinden de volgende problemen: het niet kunnen leveren van diensten en of producten, hoge mate van werkdruk en overwerk en de krapte gaat ten koste van de kwaliteit van het werk. Iedereen heeft ermee te maken en minister, Karien van Gennip van Sociale zaken en werkgelegenheid (CWS) roept dan ook op om vooral samen (werknemers, werkgevers en overheid) de schouders eronder te zetten en te zoeken naar oplossingen.

Rol overheid

Het ministerie van CWS tracht met zes actiepunten bij te dragen aan oplossingen voor de krapte door;

1. Werk anders in te richten; Door werk anders in te richten en eventueel op te knippen kan er meer gebruik worden gemaakt van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mogelijk kunnen zij de hele baan niet aan maar onderdelen wel. Verder zijn er overheidsregelingen en subsidies die het voor werkgevers aantrekkelijker maken om inclusief beleid te voeren.

2. In te zetten op innovatie; Maak nog meer gebruik van de technologieën, systemen, processen en breng de administratieve druk naar beneden.  

3. Betere arbeidsvoorwaarden te bieden; Zorg naast de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (voor nieuw maar ook huidig personeel) voor flexibiliteit; mogelijkheden van thuiswerken, werkdruk verlaging, goede werk-privé balans, opleidingsmogelijkheden. Aantrekkelijk te maken om langer door te werken bij behalen aow-leeftijd.

4. Te kijken naar onderbenutte deeltijders; Tracht de deeltijders wat meer te laten werken. Enkele uren kan al veel schelen.

5. Anders te werven; Inzetten van open hiring (waarbij sollicitant meteen is aangenomen en aan het werk kan). Weet verder als werkgever hoe je bepaalde doelgroepen kan aanspreken (deeltijdwerkers, jongeren, mensen met een migratieachtergrond, mensen met een beperking en senioren) en weet wat hen drijft bij de keuzes in loopbaan. Biedt learning-on-the job aan.

6. Samen te werken tussen sectoren; Zoek naar mogelijkheden van gedeeld werkgeverschap en maak gebruik van platforms binnen verschillende branches en sectoren. Maak combinatiebanen ook aantrekkelijk en werk samen met het onderwijs. Maak afspraken over de begeleiding en toekomstperspectieven van stagiaires en biedt baangaranties aan bij een omscholingstraject.

Rol ondernemingsraad  

De OR kan een belangrijke rol spelen bij het probleem van krapte op de arbeidsmarkt. Zo kan de OR meedenken over maatwerkoplossingen die de organisatie zou kunnen nemen. Eventueel kan de OR gebruik maken van het initiatiefrecht en zelf met een voorstel komen. Hieronder een aantal aandachtspunten:

  • Het personeelstekort is voor een deel te verhelpen door te voorkomen dat medewerkers gaan ‘shoppen’. Door mede te zorgen voor een goede werksfeer, betere en of langere arbeidscontracten, goed werkgeverschap, goede arbeidsvoorwaarden, verlaging van de werkdruk, mogelijkheden van hybride werken, scholing, duurzame inzetbaarheid, etc.. Zet het personeelsbeleid dus op de agenda (zowel voor nieuw als huidig personeel).
  • Onboarding proces actualiseren en zorgen dat nieuwe medewerkers zich zo snel mogelijk als een vis in het water voelen. Zorgen voor een goed inwerktraject, verwachtingsmanagement, voor een goede fit en basis voor de toekomst. Maak dit bespreekbaar als OR.
  • Zet het wervings- en aannamebeleid op de agenda: Er blijken afgelopen jaar door onder andere actief te werven (recruiting) meer mensen de overstap te hebben gemaakt. De OR heeft bij het wijzigen van het aannamebeleid, instemmingsrecht.
  • Zet het inclusief beleid op de agenda. De OR heeft de taak om conform artikel 28 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) te waken voor gelijke arbeidsomstandigheden en discriminatie. In deze tijd een belang voor de organisatie om het potentieel van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten en te benaderen.
  • De OR kan bij de algemene gang van zaken overleg (artikel 24 WOR) het probleem van krapte op de agenda zetten en samen met directie bespreken welke acties de organisatie hiervoor gaat inzetten.
  • Breng de zes actiepunten van het ministerie van CWS onder de aandacht van de bestuurder.
  • Inzetten op sociale innovatie: bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van talentmanagement door oog te hebben voor het potentieel in en buiten de organisatie en vraagt bij veel organisaties een andere stijl van leidinggeven.
  • Bespreek ook de huidige bedrijfsvoering en kijk kritisch naar de mogelijkheden van verbetering van processen, eventueel uitbesteding en of inhuur (bij groepsgewijze inhuur heeft de OR adviesrecht). Of juist de keuze te maken voor meer vast personeel in plaats van inhuur om zo mensen aan de organisatie te binden.
  • Tot slot; Welke investeringen zijn er eventueel nog te doen in automatisering en of robotisering?

Bron: rijksoverheid.nl  Kamerbrief

Schuiven naar boven