nieuwe maatregelen pensioenakkoord per 2015

Na maanden van overleg en gesteggel hebben de coalitiepartijen VVD en PvdA toch een pensioenakkoord gesloten met enkele partijen van de oppositie. De pensioenopbouw wordt per 2015 verder verlaagd. De maximale fiscaal voordelige opbouw voor de middelloonregeling gaat van 2,15% van de pensioengrondslag in 2014 naar 1,875% in 2015. In de oorspronkelijke plannen was dat nog 1,75%.

De afspraken over de toekomst van het pensioen hebben de Tweede en de Eerste Kamer de afgelopen tijd behoorlijk bezig gehouden. De oorspronkelijke plannen voor de versobering van het pensioen konden niet rekenen op een meerderheid in de Eerste Kamer. Vooral de mate waarin het opbouwpercentage werd verlaagd, de onzekerheid over daling van de pensioenpremies en de vormgeving van de aanvullende regeling uit het sociaal akkoord bleken grote struikelblokken. Het wetsvoorstel werd daarom nog niet in stemming gebracht.

Hervorming pensioenopbouw moet zorgen voor lagere premies
Inmiddels zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd in het wetsvoorstel die naar verwachting wel worden gesteund door beide Kamers. De nieuwe maatregelen zijn:

  • Het maximale opbouwpercentage voor middelloonregelingen gaat per 2015 1,875% bedragen in plaats van de eerder voorgestelde 1,75%. Op dit moment is het maximale opbouwpercentage voor een middelloonregeling nog 2,25%, maar in de praktijk blijkt dat een groot deel van de werknemers al minder opbouwt dan 2%.
  • De Nederlandsche Bank gaat er op toezien dat de hervorming van de pensioenopbouw daadwerkelijk leidt tot een daling van de pensioenpremies.
  • Het kabinet gaat onderzoeken of  het uitvoerbaar is om werknemers het werknemersdeel van hun pensioenpremie te laten  inzetten voor aflossing van hun hypotheek.
  • Er komt een vrijwillige collectieve pensioenregeling voor zzp’ers
  • Vanaf 2014 gaat het kabinet in gesprek over de toekomst van het pensioenstelsel op de lange termijn. De SER gaat hierover advies geven.

Pas later recht op premiekorting voor ouderen
Wat onveranderd blijft uit het oorspronkelijke wetsvoorstel is het voornemen om het pensioengevend inkomen af te toppen op € 100.000. Mensen met hogere inkomens kunnen straks op vrijwillige basis via een nettolijfrente pensioen bijsparen. Dit bedrag telt niet mee voor het box-3-vermogen. Om de voorgestelde verruimingen te bekostigen, gaat onder meer de grens voor de premiekorting voor oudere uitkeringsgerechtigden omhoog. Per 2015 kunt u bij het aannemen van oudere uitkeringsgerechtigden pas premiekorting krijgen als de werknemer 56 jaar of ouder is. Nu ligt de grens nog op 50 jaar.

Bron: OR Rendement
 

Schuiven naar boven