nieuwe ontslagregels 1 juli nu al effect

Hoewel de nieuwe ontslagregels pas per 1 juli 2015 van kracht zijn, kijken veel werkgevers bij dreigend ontslag nu al naar het nieuwe ontslagrecht. Per 1 juli maakt de ontslagvergoeding namelijk plaats voor de transitievergoeding en die valt vaak lager uit. Het kan voor werkgevers daarom lonen om het ontslag uit te stellen. Maar in sommige gevallen loont het juist om de werknemer vóór 1 juli te ontslaan.

Door de Wet werk en zekerheid gelden per 1 juli nieuwe regels voor ontslag die het ontslaan van werknemers eenvoudiger en goedkoper moeten maken. Nu kunnen werknemers soms aanspraak maken op een ontslagvergoeding die oploopt tot een paar ton. Na 1 juli zijn die vergoedingen gebonden aan een maximum (€ 75.000 of een jaarsalaris bij een inkomen hoger dan € 75.000) en valt de berekening van de transitievergoeding voor werkgevers vaak gunstiger uit dan  met de kantonrechtersformule. In die gevallen wachten zij liever met het ontslag tot na 1 juli.

Ontslagvergoeding
Er zijn ook veel werkgevers die het ontslag juist vóór 1 juli proberen af te ronden. Vanaf 1 juli is een goed opgebouwd ontslagdossier namelijk essentieel. Omdat het vaak schort aan een goed ontslagdossier, proberen veel werkgevers juist nu tot ontslag over te gaan. Het komt zelfs voor dat zij nu (voor hen gunstige) ontslagafspraken met werknemers maken, terwijl de werknemer pas na 1 juli uit dienst treedt. Ook als het ontslag via UWV loopt, ronden werkgevers het ontslag liever snel af: tot 1 juli is via die weg geen ontslagvergoeding verschuldigd. Na 1 juli moeten werkgevers ook voor ontslag via UWV opdraaien voor de transitievergoeding. 

Let op de regels uit de cao
Het is niet per definitie zo dat per 1 juli voor alle organisaties de nieuwe wettelijke regels voor ontslag gelden. Zo kunnen er in de cao waaraan uw organisatie is gebonden afspraken staan over (de vergoeding bij) ontslag. Voor die cao’s geldt een overgangsregeling waardoor de regels in de cao tot uiterlijk 1 juli 2016 van kracht blijven. Controleer daarom goed welke regels voor uw organisatie gelden vanaf 1 juli 2015.

Bron: OR Rendement

Schuiven naar boven