principeakkoord nieuwe CAO Gemeenten 2017/2018

De vakbonden en VNG hebben een principeakkoord bereikt over de nieuwe CAO voor gemeentemedewerkers. Deze CAO is van toepassing op medewerkers van veiligheidsregio’s, gemeente ambtenaren, GGD’s en medewerkers van andere organisaties die aangesloten zijn bij de CAO voor gemeenten en heeft een looptijd tot 1 januari 2019.

Het principeakkoord behandelt de volgende onderwerpen:

Flexibiliteit en zekerheid
Per 1 juli is afgesproken dat payroll medewerkers een vergelijkbare beloning ontvangen als medewerkers met een aanstelling.

Voor de OR van belang:
"De OR heeft als taak te bevorderen dat er een  bij de organisatie passend evenwicht is tussen zekerheid en externe flexibiliteit. De gemeentelijke werkgever informeert tenminste jaarlijks achteraf middels een rapportage de OR over de aard en omvang van de externe flexibiliteit. De WOR-bestuurder en de ondernemingsraad bespreken deze rapportage in relatie tot de interne mobiliteit binnen de organisatie en bespreken de ambitie voor het volgende jaar. Het GO (georganiseerd overleg, vakbond)wordt hierover geïnformeerd."

Perspectief op de arbeidsmarkt
De overleggende partijen hebben afgesproken dat er meer inspanningen worden verricht om ten minste 2000 jongeren aan het werk te helpen bij de gemeenten en banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Verder zijn er afspraken gemaakt ter stimulering van duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Tot slot komen er pilotgemeenten waar leerambassadeurs aan het werk gaan. Deze worden zo opgeleid dat zij collega’s kunnen begeleiden bij het ontwikkelen van zichzelf en ze te wijzen op het belang daarvan.

Voor de OR van belang:
"Mocht hiermee het opleidingsbeleid wijzigen dan heeft de OR instemmingsrecht."

Verlof en bewust belonen
Om keuzevrijheid te krijgen in het verlof van medewerkers  is harmonisatie van het verlof een belangrijk punt voor de overleggende partijen. Er is afgesproken dat er een nieuwe verlofregeling zal worden uitgewerkt. Deze zal na overeenstemming een plek krijgen in de CAO in 2020. Gemeenten kunnen al een pilot starten met bewust belonen.

Voor de OR van belang:
"Mocht het beloningsbeleid wijzigen dan heeft de OR instemmingsrecht."

Salarisverhoging
Per 1 augustus 2017 stijging van salarissen met 1,0% en 1 januari 2018 stijging van de salarissen met 1,5%.
Het IKB (Individueel Keuzebudget) stijgt per 1 december 2017 met 0,5 procentpunt en per 1 juli 2018 nog eens met 0,25 procentpunt.

WNRA (implementatie Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren)
De CAO heeft een looptijd van 20 maanden en daarin willen de overleggende partijen zich gaan voorbereiden op de implementatie van de WNRA.

Voor de OR van belang:
"Ten gevolgen van de WNRA zal er veel gaan wijzigen op het gebied van medezeggenschap. De verhouding met het GO (georganiseerd overleg) kan anders komen te liggen en OR-en zullen vaker worden geconfronteerd met  advies- en instemmingsaanvragen. Het overeenstemmingsbeginsel (afspraken over overeenkomen van arbeidsvoorwaarden tussen werkgever en overheidsvakcentrales) vervalt door de normalisering."

Afronding principeakkoord
De achterban van de vakbonden moet ook nog goedkeuring geven op het akkoord. De leden hebben tot 27 september de tijd om te reageren waarna er naar alle waarschijnlijkheid begin oktober een definitieve nieuwe CAO zal zijn.
Lees het volledige principeakkoord hier.

Bron: VNG
 

Schuiven naar boven