prinsjesdag 2015, maatregelen voor werkgevers

De op Prinsjesdag gepresenteerde maatregelen brengen ook veranderingen met zich mee voor werkgevers. Voor ondernemingsraden en achterban belangrijke informatie.

Arbeidsmarkt

Voordeel bij werknemers uit kwetsbare groepen
Werknemers uit kwetsbare groepen komen vaak moeilijk aan de bak. Dan gaat het onder meer om oudere werknemers, arbeidsgehandicapten en mensen die niet het minimumloon kunnen verdienen. De overheid wil het aannemen van deze werknemers vanaf 2017 stimuleren met loonkostenvoordelen. Dit zijn tegemoetkomingen voor werkgevers die je duizenden euro's per jaar kunnen opleveren. De maatregel is uitgewerkt in het wetsvoorstel (pdf) van de Wet tegemoetkomingen loondomein, afgekort als Wtl.

Voordeel bij werknemers met een laag inkomen
Het wordt daarnaast aantrekkelijker om werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt aan te nemen. Naast de loonkostenvoordelen introduceert het kabinet in het wetsvoorstel Wtl namelijk ook het lage-inkomensvoordeel (LIV). Daarbij ontvang je een tegemoetkoming in de loonkosten als je medewerkers aanneemt die het minimumloon of net iets meer verdienen. In de troonrede worden als voorbeeld daarvan schoonmakers, onderwijsassistenten en caissières genoemd. De tegemoetkoming voor de werkgever kan ook hier tot in de duizenden euro's lopen.

Financiële bijdrage aan sectorplannen
Sectorplannen bevatten maatregelen om mensen aan het werk te krijgen en te houden. Bijvoorbeeld als een werknemer zijn baan dreigt te verliezen. Met ondersteuning vanuit het sectorplan kan hij dan worden begeleid naar ander werk. In 2016 reserveert het kabinet 182 miljoen euro om de sectorplannen van werkgevers- en werknemersorganisaties mede te bekostigen.

Arbeidsvoorwaarden

Andere berekening minimumloon
Het wettelijk minimumloon wordt berekend op basis van een volledige werkweek. Het is echter niet altijd duidelijk hoeveel uur zo'n werkweek precies bedraagt. Zo gaat het in de praktijk meestal om 36, 38 of 40 uur per week en moet vaak een eventuele verplichte cao uitsluitsel geven. Het kabinet gaat daarom onderzoeken of het mogelijk is om het minimumloon op een andere manier te berekenen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar een wettelijk minimumuurloon. Het kabinet stuurt in het najaar een verkennende notitie hierover naar de Tweede Kamer.

Gelijke arbeidsvoorwaarden voor payrollwerknemers
Afwijkende arbeidsvoorwaarden voor payrollwerknemers zijn straks niet meer mogelijk. Zij krijgen namelijk recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die rechtstreeks bij je in dienst zijn. Hiermee legt het kabinet de inzet van payrolling als flexibele arbeidsvorm verder aan banden. Payrollwerknemers kregen eerder al recht op dezelfde ontslagbescherming als de rest van het personeel. Deze nieuwe maatregel moet per 1 juli 2016 ingaan.

Belastingen en toeslagen

Belastingverlaging op arbeid
Het kabinet is van plan om in 2016 de belasting op arbeid fors te verlagen. Dit zorgt ervoor dat werkenden, naast het effect van verwachte loonstijgingen, direct meer overhouden in hun portemonnee. Dit moet het herstel van de economie verder aanjagen, waarvan uiteindelijk branches als de detailhandel en de horeca profiteren.

De belastingverlaging bestaat onder meer uit een hogere arbeidskorting voor bepaalde inkomens. Ook gaan de tarieven omlaag van de tweede en derde schijf van de inkomstenbelasting. Ten slotte gaat de inkomensafhankelijke combinatiekorting omhoog, wat gunstig is voor werkende ouders.

Kinderopvangtoeslag gaat omhoog
Kinderopvang kost werkende ouders handen vol geld. Om dit betaalbaar te houden, wil het kabinet de kinderopvangtoeslag verhogen. Daarnaast wordt gekeken of de overheid kinderopvanginstellingen rechtstreeks kan financieren. Dit moet ouders ontlasten bij de administratieve rompslomp. Het voordeel is dat je werknemers dan beter inzetbaar zijn en minder hoeven te tobben met hun werk-privébalans.

Ondernemingsklimaat

Stimulans voor start-ups
Het kabinet wil de start en (internationale) doorgroei van bedrijven stimuleren. Start-ups worden daarbij ondersteund met initiatieven als StartupDelta. In het kader hiervan zal het kabinet ontmoetings- en informatieportalen voor start-ups in 2016 uitbouwen en een internationaal mentorennetwerk verder uitrollen. Nederland moet hierdoor uitgroeien tot dé Europese vestigingsplaats voor startende, innovatieve bedrijven.

Pensioen

Plannen voor een nieuw pensioenstelsel
Het kabinet maakt plannen voor een nieuw pensioenstelsel. De aanzet hiertoe werd gedaan tijdens de Nationale Pensioendialoog, waarbij in het hele land gesprekken plaatsvonden over de toekomst van het pensioen. Dit heeft geleid tot de volgende speerpunten:

  • een toereikend pensioen voor alle werkenden
  • een andere systematiek voor pensioenopbouw
  • een transparant, persoonlijk pensioencontract met ruimte voor solidariteit, collectiviteit en maatwerk

In het najaar van 2015 wordt dit verder ingevuld met een werkprogramma. Daarin zal het kabinet de stappen voor verdere uitwerking beschrijven.

Verlofmogelijkheden

Langer zwangerschapsverlof bij een meerling
Een zwangere werkneemster heeft recht op 6 weken zwangerschapsverlof en minstens 10 weken bevallingsverlof. Maar als een werkneemster in verwachting is van een meerling, kan zij straks aanspraak maken op 4 weken langer verlof. Dit zogenoemde meerlingenverlof gaat 8 tot 10 weken voor de vermoedelijke datum van bevalling in. De verwachte ingangsdatum van deze maatregel is 1 april 2016.

Betaald verlof voor vaders uitgebreid
Vaders hebben momenteel recht op twee dagen betaald verlof bij de geboorte van hun kind. Zoals eerder al doorschemerde, gaat dit naar vijf dagen betaald verlof. Dit moet vaders meer ruimte geven om aanwezig te zijn bij de eerste dagen in het leven van hun kind. Volgens het kabinet blijkt uit onderzoek dat dit een positief effect heeft op de keuzes die vaders daarna maken bij de invulling van hun zorgtaken. Zij maken later dan ook meer gebruik van het ouderschapsverlof en zijn meer betrokken bij de opvoeding.

Bron: OndernemenMetPersoneel

Schuiven naar boven