rol voor OR bij doorstart van organisatie?

Er ligt een concept-wetsvoorstel ‘overgang van onderneming’ klaar waarin de rechten van medewerkers bij de doorstart van een organisatie (na faillissement) beter gewaarborgd lijken. Het wetsvoorstel is opgesteld door minister Koolmees van SZW en minister Dekker voor Rechtsbescherming en is opengesteld voor reacties via internetconsultatie; Concept-voorstel van wet (Internetconsultatie.nl). De wet moet nog worden beoordeeld door de Eerste en Tweede kamer.

Inhoud wetsvoorstel
Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat alle medewerkers van een failliete organisatie na een doorstart onder dezelfde arbeidsvoorwaarden in dienst treden bij de nieuwe ondernemer. Als er sprake is van een faillissement dat aantoonbaar is door bedrijfseconomische redenen, mag hiervan worden afgeweken. Verder zorgt het voorstel ervoor dat werknemers die gedwongen zijn om ergens anders te gaan werken er geen concurrentiebeding in de weg mag staan.

Rol OR
Naast aanpassingen in het burgerlijk wetboek zal ook de WOR (Wet op de ondernemingsraden) hierop worden aangepast. Zo zal het adviesrecht (artikel 25 lid 7), beroepsrecht (artikel 26 WOR) en informatierecht (artikel 31 g WOR) moeten worden aangepast. Hiermee moet zowel de OR als PVT (personeelsvertegenwoordiging) worden ingelicht over een aanvraag surseance, een eigen aangifte faillissement of een verzoek tot faillietverklaring. En de OR moet een advies kunnen uitbrengen over een voorgenomen doorstart.

In de praktijk komt het vaak voor dat in voorbereiding op het faillissement er ook meteen gekeken gaat worden naar mogelijkheden van een doorstart. De zogenaamde pre-pack methode. Met dit wetsvoorstel krijgt deze methode een wettelijke basis en de OR meer in handen om nog invloed uit te oefenen op het vervolg van een overname van bedrijfsactiviteiten.

Bron: Rijksoverheid

Schuiven naar boven