SER doet aanbevelingen OR en geheimhouding

OR-leden krijgen soms informatie die ze niet mogen delen met hun collega’s. Daar kunnen goede redenen voor zijn, bijvoorbeeld omdat het om een bedrijfsgeheim gaat. Maar geheimhouding kan het contact van de OR-leden met hun achterban belemmeren. Daarom heeft de SER-commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) aanbevelingen opgesteld voor bestuurders en OR-leden over het omgaan met de geheimhoudingsplicht.

Er zijn drie categorieën gegevens die onder de geheimhoudingsplicht vallen:
• zaken- en bedrijfsgeheimen (passieve geheimhouding);
• informatie ten aanzien waarvan geheimhouding is opgelegd (actieve geheimhouding);
• gegevens waarvan men in verband met een opgelegde geheimhoudingsverplichting heeft moeten begrijpen dat deze een vertrouwelijk karakter hebben (passieve geheimhouding voortvloeiend uit actieve geheimhouding).

De CBM vindt dat bestuurders terughoudend gebruik moeten maken van het actief opleggen van een geheimhoudingsplicht. Bestuurders moeten goed uitleggen waarom er een plicht tot geheimhouding is over een bepaald onderwerp en daarbij het onderwerp helder afbakenen. Ook moet duidelijk worden aangegeven tot welke datum de geheimhoudingsplicht geldt. Alleen ‘angst voor onrust’ is volgens de CBM onvoldoende argument voor geheimhouding, zeker als de gevolgen voor de werknemers aanzienlijk zijn (werkgelegenheid, arbeidsvoorwaarden). Het tijdig delen van informatie kan onrust dan juist vaak voorkomen.

De ondernemingsraad moet zich bewust zijn van zijn positie en zich bij achterbancontact steeds afvragen of er sprake is van een passieve of een actief opgelegde geheimhoudingsplicht. De medezeggenschap is erbij gebaat dat partijen in een vroeg stadium informatie over mogelijke besluiten delen. Dan kan geheimhouding soms helpen om vertrouwelijk in alle openheid met elkaar te kunnen spreken.

Ook vindt de CBM dat de actief opgelegde geheimhoudingsverplichting de OR, in de periode direct voorafgaande aan het geven van advies of instemming, niet mag hinderen in zijn raadpleging van de achterban over onderwerpen die voor die achterban van wezenlijk belang zijn.

Bron: Commissie Bevordering Medezeggenschap

Schuiven naar boven