VNG en vakbonden bespreken CAO gemeenten

De VNG en vakbonden zijn deze maand voor de vijfde keer bijeen gekomen om afspraken te maken over een nieuwe CAO. Tijdens het overleg zijn de hoofdlijnen in beeld gebracht van de wensen van de VNG en de vakbonden over de ambities voor de sector gemeenten.

Er werd gesproken over de onderwerpen flexibiliteit en zekerheid, bewust belonen, een leven lang leren, harmonisering van de verlofregeling en de loonontwikkeling. Over het doel van de afspraken zijn de partijen het eens: investeren in de duurzame inzetbaarheid en flexibiliteit van medewerkers.

Flexibiliteit en zekerheid
Het terugdringen van externe inhuur is een wens van de vakbonden. De afgelopen drie maanden zijn de mogelijkheden verkend om een juiste balans te vinden tussen flexibiliteit en zekerheid. Flexibiliteit is besproken vanuit het perspectief van zowel de werkgever als de medewerker. In de vorige cao’s zijn hierover al afspraken gemaakt, die de VNG verder wil uitwerken. Het evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid blijft lokaal maatwerk.

Harmonisering verlofregeling
Harmonisatie en vereenvoudiging van de verlofregeling is voor de VNG een belangrijke voorwaarde om overeenstemming te bereiken over een nieuwe CAO. Deze wens past bij de visie om te komen tot een verdere modernisering van de arbeidsvoorwaarden. De VNG wil afspraken maken aan de hand van de uitkomsten van het co-creatietraject en toewerken naar een modernisering binnen afzienbare termijn.

Loonvoorstel VNG
Op basis van de financiële verkenningen heeft de VNG een reëel loonvoorstel gedaan, afgestemd op het totale pakket. De VNG heeft rekening gehouden met de ontwikkelingen van het accres van het Gemeentefonds en de stijging van de pensioenpremie. De VNG vindt het van belang om te komen tot een loonafspraak die in evenwicht is met de inhoudelijke afspraken die worden gemaakt.

Het eerstvolgende CAO-overleg is op 19 juni.

Bij een aantal van bovenstaande onderwerpen zal de medezeggenschap een rol kunnen opeisen als het gaat om invoering van lokale regelingen en maatwerk en zeker als het gaat om co-creatie (voor zover daar ruimte in komt in de CAO). Als het bijvoorbeeld gaat om het wijzigen van beloningssystemen (artikel 27 lid 1c) of regelingen t.a.v. externe inhuur (artikel 25 lid 1g). Bij een leven lang leren hoort ook een opleidingsbeleid en zodra deze wijzigt heeft de OR instemmingsrecht conform artikel 27.

Naast de gevolgen van de cao- onderhandelingen staat de wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) voor de deur en is er dus voor OR-en weer volop werk te doen bij de overheid. De avM staat u daarbij graag met deskundigheid en ervaring bij.

Bron: VNG

Schuiven naar boven