is verlenging zittingsperiode OR mogelijk?

 

Kunnen we onze zittingsperiode met 7 maanden verlengen? Er staat een belangrijke en complexe reorganisatie voor de deur en het zou jammer zijn als de kennis van de OR-leden door de verkiezing verloren zou gaan. 

Voorwaarden voor uitstel

Er kunnen redenen zijn om de reguliere verkiezingen enige tijd uit te stellen. Dit kan niet zonder meer. Het gaat hier immers om de verlenging van het mandaat dat medewerkers aan de OR-leden hebben gegeven. En deze kan niet eenzijdig worden opgerekt. Besluiten die de OR-leden nemen na verloop van hun zittingsperiode zijn niet rechtsgeldig.

De OR dient voor de betreffende periode om een verlengd mandaat te vragen aan alle betrokkenen / belanghebbenden. Bij een bezwaar zal de rechter zijn oordeel o.a. laten afhangen van de volgende zaken:

  • Er dient overeenstemming te zijn met de bonden en met de bestuurder;
  • De verlenging dient van beperkte duur te zijn. Welke maatstaf een rechter hierbij hanteert is onduidelijk. Het is wat twijfelachtig of een uitstel van 7 maanden beperkt is. Het ligt in de verwachting dat een rechter dit ook afhankelijk zal stellen van het gewicht van de onderwerpen die in die periode op de agenda zullen komen. Vergelijk het met een demissionair kabinet, dat ook geen zwaarwichtige onderwerpen meer mag behandelen. 
  • Er dienen zwaarwegende redenen te zijn voor het uitstel. Of het ingewerkt zijn en het mogelijk verlies aan knowhow een ‘zwaarwegende reden’ is betwijfel ik. De OR kon dit zien aankomen en kon hiervoor maatregelen treffen (zie ook de alternatieven hieronder). De noodzaak tot uitstel is niet hard.
  • Instemming van de werknemers voor een verlengd mandaat is nodig. Je kunt alle betrokkenen (bestuurder, vakbonden en medewerkers) het probleem voorleggen en een oproep uitzetten dat als iemand bezwaar heeft, dat te melden. Hoor je dan niets, dan zou je kunnen zeggen dat men akkoord is. Het blijft echter dun en kwetsbaar. Als iemand gedurende de rit aanvecht of de OR wel rechtmatig is, heb je de poppen aan het dansen.

Bij een bezwarenprocedure zal de rechter het belang van de organisatie afwegen tegen het democratisch principe en het belang van de betrokkene(n). Het gegeven dat iemand zich kandidaat wil stellen en/of wil dat zijn stem een plek krijgt bij de behandeling van de onderwerpen die in de organisatie gaan spelen, zal van gewicht kunnen zijn.

Wat zijn andere mogelijkheden voor de OR om de know how te behouden?

  • De aftredende leden stellen zich direct weer verkiesbaar. Dat kan natuurlijk altijd. Als men opziet tegen het uitzitten van de hele zittingsperiode, kan men altijd tussentijds opstappen. (minder mooi, maar mogelijk)
  • Kandidaten voor de OR nu oproepen zich te melden en hen laten meelopen. Biedt ze een basiscursus (flitsende start) aan zodat ze weten wat een OR doet en de zaken ook kunnen plaatsen. De personen die gekozen worden, zijn dan beter ingewerkt.
  • Als de ‘oude rotten’ niet herkozen worden en je wilt hun expertise toch nog benutten, dan kun je een voorbereidingscommissie instellen (met toestemming van de bestuurder) voor advies en ondersteuning bij de komende reorganisatie voor een bepaalde periode. In deze commissie kunnen naast OR-leden de oude rotten een plek krijgen.