werkgever verantwoordelijk voor burn-out

Steeds meer werknemers krijgen een burn-out en moeten zich (langdurig) ziekmelden. Afhankelijk van de inspanningen die de werkgever verricht, kan hij aansprakelijk zijn voor de ziekte van de werknemer. Voert de werkgever echter een helder beleid en houdt hij zich aan zijn re-integratieverplichtingen, dan is de kans niet groot dat hij aansprakelijk kan worden gesteld.

In een recente rechtszaak hield een 56-jarige arbeidsongeschikte werknemer zijn werkgever verantwoordelijk voor zijn burn-out. Volgens de werknemer vroeg de werkgever langere tijd een onredelijk grote inspanning van hem. Ook zou de werkgever niet aan zijn re-integratieverplichtingen hebben voldaan. De werknemer stapte naar de rechter, omdat er volgens hem sprake was van kennelijk onredelijk ontslag na twee jaar ziekte.

Werkgever niet goed op de hoogte van werkstress werknemer
Volgens het hof was er geen oorzakelijk verband tussen de werkzaamheden die de werknemer verrichte en zijn arbeidsongeschiktheid. Hoewel het werk van de werknemer vaak hectisch was en veel van het improvisatievermogen van de werknemer vroeg, kon de werknemer niet bewijzen dat de werkgever niet aan zijn zorgplicht had voldaan. De werkgever had namelijk beleid vastgesteld om uitval door te hoge werkdruk te voorkomen en de werknemer had niet duidelijk bij de werkgever aangegeven veel stress te ervaren.

Opgebouwde vakantiedagen geen signaal van te hoge werkdruk
De werknemer beschikte – toen hij voor de eerste keer ziek werd – over een behoorlijk aantal opgebouwde vakantie-uren. Volgens hem had de werkgever dit moeten opvatten als een signaal dat de werknemer te veel hooi op zijn vork nam. In die redenatie ging het hof niet mee. De vakantie-uren waren namelijk opgebouwd over een lange periode en de werkgever had de werknemer wel de mogelijkheid geboden om vakantie op te nemen.

Gerechtshof Den Haag, 18 november 2014

Schuiven naar boven