werknemers claimen schade na ziekte niet

Er moet een nieuw systeem komen om schade te verhalen van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Momenteel zien de werknemers het langdurige juridische conflict met hun werkgever niet zitten en dienen ze geen claim in. Het is natuurlijk nog beter om u met de OR in te spannen om de kans op een arbeidsongeval en eventuele schadeclaims zo veel mogelijk te verkleinen.

Werknemers die een beroepsziekte oplopen of een arbeidsongeval krijgen, ontvangen maar zelden een schadevergoeding van hun werkgever. Veel werknemers zijn huiverig om de schade op hun werkgever te verhalen of zien op tegen de lange juridische procedure. Patiëntenorganisaties, de vakbeweging, de SER en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid pleiten daarom voor een nieuw systeem voor het verhalen van schade van arbeidsongevallen en beroepsziekten, ook wel werknemerscompensatie genoemd.

Preventieve maatregelen om ziekte te voorkomen
Het proefschrift ‘Werknemerscompensatie in de steigers; naar een nieuwe aanpak van schadevergoeding en preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten (pdf)’ onderzoekt verschillende systemen van werknemerscompensatie. Daaruit blijkt dat er bij de meeste systemen van werknemerscompensatie bijna geen preventief effect is. Financiële prikkels en zelfregulering blijken volgens de onderzoeker onvoldoende aan te zetten tot het creëren van een veilige werkplek. Daarvoor zouden er dus meer preventieve maatregelen moeten komen.

Automatisch recht op schadevergoeding
Er zou een aparte collectieve schadeverzekering of een cao-bepaling moeten komen die werknemers automatisch recht geeft op een schadevergoeding zonder dat ze daarvoor naar de werkgever hoeven te stappen. Ook zou er meer zeggenschap van werknemers moeten komen bij het voorkomen van arbeidsongevallen.

Kans op arbeidsongevallen beperken
Op dat gebied speelt uw OR natuurlijk nu al een belangrijke rol. Samen met de bestuurder, de arboprofessional en uw achterban probeert u de kans op arbeidsongevallen zo klein mogelijk te houden. Uw instemmingsrecht (artikel 27 lid 1d WOR) is van toepassing, maar u kunt natuurlijk ook het initiatief nemen en zelf een voorstel doen om het gezond- en veiligheidsbeleid binnen de organisatie te verbeteren.

Bron: OR Rendement

Schuiven naar boven