wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

De eerste kamer heeft het voorstel voor deze wet, waarin er meer banen worden gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking op 31 maart 2015 aangenomen. Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet financiering sociale zekerheid en introduceert een quotumheffing waarmee werkgevers gestimuleerd worden om meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Samen met de Participatiewet vormt dit wetsvoorstel de uitvoering van de afspraken in het Regeerakkoord van PvdA en VVD, in het Sociaal Akkoord 2013 en in de Begrotingsafspraken 2014 waarin is afgesproken extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Als blijkt dat het afgesproken aantal banen voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten achterblijft bij de afspraken die daarover zijn gemaakt, kan de staatssecretaris van Sociale Zaken besluiten een wettelijk quotum in werking stellen. Werkgevers die dan nog niet voldoende banen hebben gecreëerd betalen een quotumheffing.

De quotumheffing bedraagt 5000 euro per niet vervulde werkplek en geldt voor werknemers met 25 of meer werknemers. Het aantal werkplekken dat de werkgever moet invullen met arbeidsbeperkten hangt onder meer af van het personeelsbestand en het totale tekort aan arbeidsplaatsen voor arbeidsbeperkten. Op de site van Rijksoverheid vind u een overzicht van deze wetgeving.

Rol van de OR?
De ondernemingsraad heeft conform artikel 28 lid 3 een stimulerende taak om de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en de inschakeling van gehandicapten en minderheden te bevorderen en om te waken tegen discriminatie in het algemeen.
Met deze nieuwe wet heeft de OR meer mogelijkheden om de werkgever erop te wijzen meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en wellicht samen met de werkgever te onderzoeken hoe en waar deze mogelijkheden zich aandienen of gecreëerd kunnen worden.

bron: eerste kamer
 

Schuiven naar boven