wijziging Arbowet 2017

De eerste kamer heeft op 24 januari 2017 het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbowet aangenomen. De Arbowet zal per 1 juli 2017 in werking treden en biedt voor de ondernemingsraad verschillende mogelijkheden.

De gewijzigde Arbowet richt zich veelal op preventie en moet gezondheidsklachten die arbeid-gerelateerd zijn voorkomen. Het vermijden van een te hoge werkdruk is bijvoorbeeld erg belangrijk. De wijziging van de Arbowet heeft de bedoeling om de betrokkenheid van werknemers en werkgevers bij de arbodienstverlening te vergroten en versterkt de positie van de bedrijfsarts. Concreet gaat het onder andere om het volgende:

  • OR krijgt instemmingsrecht op de keuze voor de preventiemedewerker en plaats in de organisatie;
  • de bedrijfsarts krijgt meer een adviesfunctie en dient samen te werken met de OR/PVT en preventiemedewerker;
  • elke werknemer moet makkelijke bij de bedrijfsarts terechtkunnen;
  • de Arboarts moet een second opinion mogelijk maken en een klachtenregeling hebben;
  • de Inspectie SZW krijgt meer mogelijkheden voor toezicht en handhaving.

Een volledig overzicht van de wijzigingen vind je hier

De OR krijgt dus ook meer in handen om te werken aan een ‘gezond’ klimaat binnen de organisatie. De gewijzigde wetgeving is gebaseerd op het SER-advies. ”SER advies: Betere zorg voor werkenden” (2014/07) 

 

Bron: eerstekamer.nl

Schuiven naar boven