Wijzigingen WOR per 1 januari 2022

Veranderingen WOR in het nieuwe jaar 2022

In november van dit jaar heeft de tweede kamer de Verzamelwet SZW 2022 aangenomen. De SER (Sociaal Economische Raad) heeft in het voorjaar van 2020 aangegeven dat alle medewerkers gemakkelijker betrokken moeten kunnen worden bij de ondernemingsraad. Dat geldt dus ook voor flexwerkers of tijdelijke medewerkers. Onderdeel van de wijziging op de verzamelwet is een drietal wijzigingen van de WOR die de Eerste Kamer op 14 december 2021 heeft goedgekeurd. De wijzigingen op een rij per 1 januari 2022:


Aanpassing kiestermijnen
Artikel 6 van de WOR geeft aan dat medewerkers na 6 maanden in dienst kunnen stemmen tijdens de OR-verkiezingen en zich na 12 maanden kandidaat kunnen stellen voor de OR. Deze termijnen worden gewijzigd in ‘tenminste’ 3 maanden. Dat zorgt ervoor dat flexwerkers (payrollers of gedetacheerden) eerder betrokken kunnen zijn bij de OR.
De WOR spreekt over ‘in de onderneming werkzame personen’ (artikel 1) die deel kunnen uitmaken van de OR. Dat zijn ook uitzendkrachten maar voor hen gelden andere termijnen. Er gold een termijn van 24 maanden en deze is nu aangepast naar 15 maanden. De uitzendkracht zal na 15 maanden medezeggenschapsrechten gaan opbouwen en dus na 18 maanden actief en passief kiesrecht (kiezen en zich verkiesbaar stellen) verwerven. (15 plus de 3 maanden).


Instellen commissies
De ondernemingsraad kan voor zijn taak commissies instellen en deze commissies mogen mede worden samengesteld door andere werkzame personen uit de organisatie die geen deel uitmaken van de OR (artikel 15 WOR). Voorheen moest een commissie bestaan uit een meerderheid van OR leden. Dat is bij deze wijziging niet meer nodig. Er kan dus ook met een OR lid worden volstaan. Zo kunnen andere deskundige en betrokken medewerkers betrokken worden bij het OR-werk.
Als er bevoegdheden worden toegekend aan een commissie moet deze nog wel bestaan uit een meerderheid van OR-leden. Artikel 15 lid 2 van de WOR zal hiervoor worden aangepast.


Ondernemingsraad en wijzigingen
De OR doet er verstandig aan om goed te kijken hoe de verkiezingen in het reglement zijn beschreven. Deze moet namelijk in lijn zijn met de geldende wetgeving. Het is nu al mogelijk om de kiestermijn te wijzigen (alleen korter, niet langer), maar dat mag pas ingaan bij de volgende zittingsperiode. Ben je bezig met het reglement; pas dit dan ook meteen aan en betrek alle collega’s bij de medezeggenschap.


Bron: eerstekamer.nl

Schuiven naar boven