Richtbedragen OR-scholing 2022

Richtbedragen scholing ondernemingsraad vastgesteld door SER voor 2022

De SER (Sociaal Economische Raad) heeft de richtbedragen voor OR-cursussen vastgesteld voor 2022. Deze zijn all-in (dus inclusief voorbereiding en nawerk en het uitvoeren van de cursus/training) en exclusief BTW. Voor een maatwerkcursus is deze vastgesteld op 1100 euro per dagdeel per OR. Vorig jaar was dit nog 1065 euro. Voor een open inschrijving cursus is dit 190 euro per OR-lid, net als vorig jaar. De richtbedragen zijn gebaseerd op de tarieven van de gecertificeerde opleiders waarvan hier een opsomming te vinden is en uiteraard ook avm terug te vinden is: SCOOR-RMZO certificaat

De avm is nog in beraad over de tarieven voor volgend jaar en zal deze zo spoedig mogelijk maar nog voor 1 januari 2022 bekend maken.

Richtbedragen als indicatie
De SER stelt jaarlijks de richtbedragen vast op voordracht van de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM). Deze richtbedragen geven een indicatie van wat onder normale omstandigheden redelijke kosten per dagdeel zijn voor scholing en vorming van voldoende kwaliteit. Deze is bedoeld als houvast voor ondernemingsraad (OR) en de ondernemer/bestuurder als het gaat om de kosten voor scholing. Het is dus een richtlijn.   Voor meer informatie over de richtbedragen: Brochure Richtbedragen Scholing en vorming 2022

Recht op scholing

OR-leden hebben recht op minimaal vijf dagen scholing per jaar (artikel 18 WOR). De ondernemer is verplicht de leden van de OR in werktijd en met behoud van loon de gelegenheid te bieden om scholing te volgen en zorg te dragen voor de kosten hiervan (artikel 22 WOR).

Scholing voor OR is belangrijk
Ondernemingsraden en ondernemers hebben er baat bij als de OR een deskundige en gelijkwaardige sparringpartner is voor de ondernemer. Het is daarom belangrijk dat OR-leden specifieke opleidingen of trainingen kunnen volgen. Dat zorgt ervoor dat een or meerwaarde heeft en een goede belangenbehartiger is voor de medewerkers e meerwaarde kan creëren voor de organisatie.

Bron: SER.nl

Schuiven naar boven