gelijk loon mannen en vrouwen; Initiatiefwet wijziging WOR

PvdA-Kamerlid Yücel heeft een initiatiefvoorstel ingediend waardoor de OR instemmingsrecht moet krijgen als de werkgever maatregelen wil treffen op het gebied van beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen

Uitbreiding van de wet op de ondernemingsraden
Zowel op artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden als op artikel 31d moet er een uitbreiding komen. Op het instemmingsrecht zal er dan een extra lid bijkomen bij een regeling voor het beleid rondom de gelijke behandeling van mannen en vrouwen (is ook al een taak conform artikel 28 WOR). Op het informatierecht komt er een uitbreiding die ervoor zorgt dat de werkgever informatie moet geven over de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken en daarbij specifiek moet aangeven wat het percentage mannen en vrouwen is.

Aanvullen Burgerlijk Wetboek
Het is ook de bedoeling om het Burgerlijk Wetboek aan te vullen. In het jaarverslag moeten de verschillen in beloning tussen mannen en vrouwen worden benoemd. De werkgever moet daarbij een verklaring geven voor dit verschil en aangeven op welke manier hij zijn beloningsbeleid aanpast om gelijke beloning te bevorderen.

De kogel is nog niet door de kerk aangezien de tweede kamer nog moet reageren en vervolgens de tweede en eerste kamer akkoord moeten gaan.

Bron: OR Rendement

Schuiven naar boven