Inspectie SWZ richt zich op corona en thuiswerken in 2021

De inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maakt in haar plannen voor 2021 bekend in te gaan op de gevolgen van de combinatie corona en thuiswerken. Zo zal bij veel organisaties de RI&E (risico- inventarisatie en -evaluatie) en het plan van aanpak worden opgevraagd. Deze worden gecontroleerd op de invulling van PSA-risico’s (psychosociale arbeidsbelasting) van thuiswerken en welke oplossingen hiervoor zijn bedacht in het plan van aanpak. Uiteraard is er ook aandacht voor bescherming tegen corona op de werkplek.

Rol ondernemingsraad

De OR heeft een belangrijke rol bij het arbobeleid van een organisatie. Zo heeft de ondernemingsraad instemmingsbevoegdheid bij de uitvoering van de RI&E en het plan van aanpak. Het gaat om een wijziging in de arbeidsomstandigheden en dit staat omschreven in artikel 27 1 d van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Op die manier kan er invloed worden uitgeoefend op de maatregelingen die worden getroffen ten gevolge van corona en thuiswerken. Als het gaat om beleid voor de toekomst zullen veel organisaties het thuiswerken meer gaan omarmen en veel werknemers willen hier ook gebruik van maken. Op de keuze om op de lange termijn thuis te gaan werken heeft de OR adviesrecht conform artikel 25 1 f. Het gaat immers om een verplaatsing van een aanmerkelijk deel van het personeel dat op een andere plaats de werkzaamheden uitvoert.

Verder is de ondernemingsraad er natuurlijk voor het goed functioneren van de organisatie in al haar doelstellingen en is het dus van belang dat er veilig gewerkt kan worden. Het ontbreken van een deugdelijke RI&E en niet voldoen aan de zorgplicht (art. 3 Arbowet) kan de werkgever ook behoorlijke boetes opleveren.

Andere thema’s 2021 inspectie SZW

In de plannen heeft de inspectie ook kenbaar gemaakt de nadruk te gaan leggen op bedrijfsbezoeken. Er zal dan vooral gekeken worden naar de sectoren horeca, bouw en zorg en ten tweede wordt er gekeken naar verschillende thema’s als gevaarlijke stoffen, arbeidsdiscriminatie en uitbuiting. Bij arbeidsdiscriminatie zal het gaan om werkdruk, burn-out, pesten en agressie. De OR heeft ook hierin een belangrijke taak. Zo staat in artikel 28 van de WOR omschreven dat de OR moet waken voor goede arbeidsomstandigheden en moet waken tegen discriminatie.

Bron: www.rie.nl

Schuiven naar boven