OR krijgt instemmingsrecht – Wetsvoorstel Arbowet naar Tweede Kamer

Preventiemedewerkers krijgen het wettelijke recht op overleg met de arbodienstverlener en de bedrijfsarts. Zo worden de positie van de preventiemedewerker én de onderlinge samenwerking versterkt. Dit staat in het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet dat onlangs is ingediend bij de Tweede Kamer.

Ook komt er meer helderheid over de rol van de bedrijfsarts door het aanpassen van de Arbowet. Alle medewerkers krijgen toegang tot een consult van de bedrijfsarts, die meer ruimte krijgt om zijn vak uit te oefenen. Tot slot komen er basiscontracten voor arbodienstverleners en meer mogelijkheden voor handhaving en toezicht. Het is de bedoeling dat deze wijzigingen op 1 januari 2017 ingaan.

Versterking positie preventiemedewerker
De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging krijgt door de voorgestelde aanpassing van de Arbowet instemmingsrecht over de persoon die wordt aangesteld als preventiemedewerker, waardoor zijn positie binnen het bedrijf wordt versterkt. De activiteiten van de preventiemedewerker en de arbodienstverlener moeten goed op elkaar worden afgestemd.

De rol van de bedrijfsarts
De bedrijfsarts geeft advies aan zowel de werkgever als de werknemer. In praktijk komt het voor dat de werkgever de verzuimbegeleiding geheel aan de bedrijfsarts overlaat. De maatregelen in de nieuwe wetgeving zorgen voor verduidelijking van de adviserende rol van de bedrijfsarts en de verantwoordelijkheid van de werkgever in de ziekteverzuimbegeleiding. Ook krijgen alle werknemers de mogelijkheid om de bedrijfsarts te consulteren zonder toestemming van de werkgever, waardoor verzuim beter kan worden voorkomen.

Basiscontract arbodienstverlening
In de wet worden minimumeisen gesteld aan het contract tussen de werkgever en de arbodienstverlener. Bijvoorbeeld op het gebied van het toetsen van de risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E) en het aanbieden van een arbeidsgezondheidskundig onderzoek. Daarnaast krijgen arbodienstverleners de ruimte en middelen om hun werk op professionele wijze uit te voeren, vooral in tijd en budget, voor bijvoorbeeld overleg met de preventiemedewerker, ondernemingsraad of de werknemers, of om beroepsziekten te melden.

Bron: Arboportaal

Schuiven naar boven