vakantietijd! Wat kan uw OR voor u betekenen?

De meivakantie is alweer in volle gang en voordat je het weet staat de zomervakantie voor de deur. Natuurlijk heeft de ondernemingsraad bij vakantieregelingen ook een rol. De werkgever stelt de vakanties zoveel mogelijk vast ‘in overeenstemming met de wensen van de werknemer, tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten’, zo valt te lezen in het Burgerlijk Wetboek. Maar wat te doen met vrije dagen als er in de organisatie niet zoveel te doen is? En wat is de rol van de OR dan bij deze regelingen?

 

Rol van de OR 
De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht conform artikel 27 lid 1 b van de Wet op de ondernemingsraden. Hierin staat dat de OR om instemming gevraagd moet worden als er een wijziging op stapel staat die te maken heet met arbeids- en rusttijdenregeling of vakantieregeling.

Bij werktijdenregelingen kan je denken aan dienstroosters, overwerk of ploegendiensten en is het voor de OR ook van belang te toetsen of deze voldoen aan de Arbeidstijdenwet en Cao.

Maar wat als er in de zomer of tussen kerst en oud –en nieuw geen werk is en de werkgever verplichte vakantiedagen wil laten opnemen? Dat is mogelijk maar zal dus wel met de OR besproken moeten worden en de OR zal overtuigd moeten worden van de noodzaak om verplicht vakantiedagen op te nemen. Het is dan wel belangrijk dat werknemers weten hoeveel vrije dagen de werkgever verplicht mag aanwijzen en dat staat meestal in personeelshandboek of arbeidsovereenkomst. Ook staat dit vaak in een Cao en verder geeft de wetgeving geen maximum voor het verplicht aanwijzen van vrije dagen.

Als de vakantieregeling wijzigt doet de OR er verstandig aan de achterban te consulteren en te checken of iedereen voldoende flexibiliteit ervaart in het opnemen van de vakantiedagen en er voldoende rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld schoolvakanties e.d. Iedereen moet in ieder geval zoveel mogelijk dezelfde keuzevrijheid hebben en dat is soms wel een puzzel. Maar in goed overleg komt daar vast een mooie vakantieregeling uit.

Schuiven naar boven