Vragen bij scholingsonderzoek SER

Eind juli maakte de SER bekend dat volgens zijn onderzoek OR-leden weliswaar iets minder gebruik maakten van hun scholingsfaciliteiten, maar dat de daling niet zo groot was als verwacht. De scholingsinstituten rapporteerden en masse een omzetterugval van 40%, maar dit strookte niet met de uitkomst dat de ondernemingsraden slechts 10% minder scholing zouden volgen.

Professor dr. Bert Felling, emeritus hoogleraar Methodenleer aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, onderzocht de SER enquête en analyse op methodologische aspekten. De vraag was of onderzoek en analyse wel correct waren opgezet en uitgevoerd? Het rapport, dat in bezit is van OR informatie, laat aan duidelijkheid niets te wensen over. 'Het voorliggende onderzoek bevat duidelijk enkele methodologische tekortkomingen waardoor de resultaten geen geldig en betrouwbaar beeld geven van de werkelijke (ontwikkeling in) scholingsdeelname van de OR’en in de doelgroeppopulatie.'

De Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER verklaart desgevraagd het onderzoek van Felling niet te kennen, maar zegt dat hun onderzoek nooit de pretentie van een wetenschappelijk onderzoek heeft gehad. De CBM wil twee jaar na de wijziging van de WOR ten aanzien van scholing het stelsel evalueren en heeft tussentijds slechts een peiling gedaan om te kijken of er opvallende ontwikkelingen waren.

Die zijn er, aldus de CBM:
• bij grote en middelgrote OR’en is een lichte daling te zien qua dagdelen en aantallen OR’en die scholen;
• bij de kleinere OR’en loopt het gemiddelde aantal dagdelen en het aantal OR’en dat schoolt in forsere mate terug;
• bij de traditionele scholingsinstituten ziet men een forse omzetdaling.

De vraag is nu wat men precies onder scholing verstaat. Valt daar ook het bezoek van een congres onder? Verschuift de scholing van de instituten wellicht meer naar advocaten en ZZP'ers? Wordt er meer aan interne scholing gedaan? Die vragen zijn interessant om mee te nemen in de evaluatie die waarschijnlijk volgend jaar zal worden ingezet.

Bron: OR Informatie
 

Schuiven naar boven