Wet Flexibel Werken in werking op 1 januari 2016

Deze nieuwe wet heeft tot doel flexibel werken te bevorderen doordat werknemers meer mogelijkheden krijgen om thuis te werken en op voor hen gunstige tijden te werken. Naast aanpassing van de arbeidsduur regelt de nieuwe wet ook de aanpassing van de werktijden en de arbeidsplaats.

Op 14 april heeft de Eerste Kamer ingestemd met het omvormen van de Wet Aanpassing Arbeidsduur in een nieuwe Wet Flexibel Werken. Onduidelijk bleef echter per wanneer deze wet daadwerkelijk in werking zou gaan treden.  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft inmiddels aangegeven dat de Wet Flexibel Werken per 1 januari 2016 in werking treedt.

Verzoek om werkduur en arbeidsplaats aan te passen
Werknemers kunnen, met de nieuwe wet in de hand, bij hun werkgever een verzoek doen om de arbeidstijden en de arbeidsplaats aan te passen. Nu kunnen werknemers alleen nog een verzoek doen om het aantal uren aan te passen.
Die aanvraag kan de werknemer al doen, nadat hij/ zij een half jaar in dienst is. Nu is die termijn nog een jaar. Na afwijzing of inwilliging van het verzoek moet de werknemer nu nog twee jaar wachten voordat hij een nieuw verzoek mag doen. Maar de nieuwe wet bekort deze termijn tot één jaar.

De werkgever kan het verzoek om aanpassing van de arbeidsduur of de werktijden alleen afwijzen indien er een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang is. Dit is een vrij zware toets: de werkgever moet kunnen aantonen dat toewijzing van het verzoek leidt tot ernstige problemen van bijvoorbeeld de veiligheid, van rooster-technische aard, voor de bedrijfsvoering, bij de herbezetting van de vrijgekomen uren (bij vermindering van de arbeidsduur) of bij het niet voorhanden zijn van voldoende werk (bij vermeerdering van de arbeidsduur).

Bij meer dan 10 werknemers
De Wfw zal alleen van toepassing zijn op werkgevers die meer dan tien werknemers in dienst hebben.
Bespreek organisatiebeleid voor flexibel werk

Bereid uw organisatie hoe dan ook alvast voor op de WFW. Adviseer uw werkgever om eventueel het beleid voor flexibel werken aan te passen of een procedure op te stellen als hij die nog niet heeft.

Bron: personeelsnet

Schuiven naar boven